D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_315_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Törs Kálmán
B e s o r o l á s i   c í m : Törs Kálmán
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Roskovics
U t ó n é v : Ignác
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
E g y é b   n é v e l e m e k : ifj.
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1854-1915
V I A F I d : 89144928694054440679
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 37. sz. (1892. szeptember 11.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híres ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerkesztő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Törs Kálmán (1843-1892)
V I A F I d : 64385949
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Törs Kálmán. - Roskovics Ignácz rajza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az irodalmat és különösen lapunkat ért nagy veszteségről már előbbi számunkban értesítettük olvasóinkat, hírül adván, hogy régi jeles munkatársunk és szeretett barátunk, Törs Kálmán, hosszas betegeskedés után elhunyt. Akkor a fájdalom első hatása alatt csak bánatunk szólalhatott meg töredékes hangokban. Most hadd nyilatkozzék méltó kegyeletünk részletesebb megemlékezésben, élete folyásának és írói munkásságának tüzetesebb ismertetésében. Sírja már föl van hantolva, hamvait virágok és koszorúk borítják. Hadd tegyünk mi is még egy koszorút e sírra, itt, olvasóink előtt! Törs Kálmán, noha csak 49 évet élt, egy negyedszázadnál tovább működött az írói, különösen a hírlapírói pályán valódi tehetséggel, írói becsvágygyal, lelkiismeretességgel, gyöngéd költői kedéllyel, erős meggyőződéssel és ritka szép, könnyű tollal. S ez időnek legnagyobb részét itt közöttünk s velünk töltötte el, buzdítva példájával s lekötelezve szívességével és szeretetreméltó tulajdonaival. Kedves volt ő mi előttünk úgy is mint munkatárs, úgy is mint barát, úgy is mint ember. ... Már serdülő ifjú korában nemcsak megszerette, hanem művelni is vágyott az irodalmat. Példás szorgalommal végzett tanulmányai mellett minden szabad idejét a jeles irók olvasgatására szentelte, s az irodalomban való jártassága annál többoldalúvá lett, mivel már korán megszerzett nyelvismeretei az idegen népek szellemvilágát is könnyen megközelíthetővé tették rá nézve. Majd ereje és hivatása érzetében maga is alkotni kezdett. Eleintén leginkább költeményeket, később elbeszéléseket irt, melyekben az érzés nemessége, a kedély derültsége, a gondolat tisztasága s az előadás csínja és kelleme az alapjellemvonások. Később egészen a hirlapirás szolgálatába lépett, s alapos és sokoldalú képzettségénél fogva igazi encziklopedikus tevékenységet fejtett ki. Irt könyv- és színházi bírálatokat, komoly és kedélyes tárczaczikkeket, életrajzokat, társadalmi és politikai irányczikkeket, ismeretterjesztő közleményeket..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 37. sz. (1892. szeptember 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Roskovics Ignácz: Törs Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1056x1690 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella