D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_337_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kossuth ünnep Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth ünnep Budapesten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A menet gyülekezése a Kálvin-téren
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 39. sz. (1892. szeptember 25.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth Lajos (1802-1894)
V I A F I d : 85933241
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 8. kerület. Kálvin tér
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Kossuth ünnep Budapesten: A menet gyülekezése a Kálvin-téren
Cserna Károly rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Kossuth 90-ik születésnapját megünnepelték az ország minden részében, s kegyelettel eleve­nítették föl a nagy ember tetteit az újabb nem­zedékek előtt, melyek már a történelemből merítették az iránta való tiszteletet. Egy törté­neti alak kultusza hatotta át e hó 18-ikán és 19-én az egész országot. [...] Mindjárt a déli órák után megkezdődött a gyülekezés a Kálvin-téren, hová közel esik az országgyűlési függetlenségi párt klubjának helyisége, az Üllői út első házában. Innen rendeztek a körmenetet. [...] A múzeum előtt végig menve, a kerepesi úton, innen pedig az Erzsébet-köruton, aztán az Andrássy-úton hömpölygött végig a menet, ki a vá­ rosligetbe, az aréna előtti mezőre. A rendet semmi sem zavarta." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 39. sz. (1892. szeptember 25.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth Lajos arczképe 1855-ből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1084x1187 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella