D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_357_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Kir. Állami Bakteriológiai Intézetből
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Kir. Állami Bakteriológiai Intézetből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kholera-baczilusok vizsgálata
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 41. sz. (1892. október 9.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : járvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kolera
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Preisz Hugó (1860-1940)
V I A F I d : 89371905
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Kir. Állami Bakteriológiai Intézetből
Kholera-baczilusok vizsgálata
Jantyik Mátyas rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Miután a baktériumokról szóló ismeretek már el nem vitatható tényékké váltak, a melyekkel nemcsak közegészségi, hanem ipari és gazdasági szempontból is számolni kell, az országos magyar kir. khemiai intézetben mindinkább szaporodtak azon esetek, hogy bizonyos anyagok bakteriologikus vizsgálatát kérték, minek következtében a földmivelésügyi minisztérium a nevezett khemiai intézetben egy bakteriológiai osztályt szervezett 1889-ben. Ugyanezen miniszterium egy évvel később, tekintettel a vizsgálatok növekvö mennyiségére és arra, hogy a baktériumokkal való búvárkodás, mint ezt Pasteur nagyszerű eredményei mutatták, nemzetgazdasági és állategészségügyi szempontból felette hasznos lehet, elhatározta oly intézetnek létesítését, mely tisztán a bakteriológiának legyen szentelve. Így jött létre a m. k. állatorvosi akadémiával kapcsolatosan felállított bakteriológiai intézet, mely a nevezett akadémia telepének Dembinszky-utczai részében a múlt évben emelt épületnek egész első emeletét foglalja el, és mely ez idő szerint a legtökéletesebb és legmodernebb vizsgálati eszközökkel van fel szerelve, és mi sem hiányzik ahhoz, hogy az intézet a baczillusok vizsgálatánál a követelményeknek mindenben megfeleljen. [...] A górcsövi dolgozó-asztalok a mindig egyforma és kedvező fényt adó éjszaki oldalon, az ablakokban vannak elhelyezve. Képünkön ily dolgozóasztal dr. Preisz Hugóval az intézet vezetőjével és segédjével, ki ép górcsövi vizsgálatot végez, és a szoba egy részlete van feltüntetve" (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 41. sz. (1892. október 9.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kholera Hamburgban : Angol hírlaptudósító megfüstölése
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Preisz Hugó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1129x825 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella