D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_379_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek a Krím félszigetéről
B e s o r o l á s i   c í m : Képek a Krím félszigetéről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Orianda, Konstantin Nikolajevics Nagyherczeg birtoka
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 44. sz. (1892. október 30.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : földbirtok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jalta
G e o N a m e s I d : 688533
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Krím
G e o N a m e s I d : 703883
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek a Krím félszigetéről
Orianda, Konstantin Nikolajevics Nagyherczeg birtoka
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A világforgalomtól félreeső vidékek egyike a a Krim-félsziget a Fekete-tenger és Azovi-tenger között. Négy évtizeddel ezelőtt sűrűn emlegették nevét az akkor ott folyt véres háború miatt, mely különösen Sebastopol várának nevét mélyen bevéste az újságolvasó nemzedék emlékezetébe, azóta azonban nagyon ritkán fordul meg a közönség előtt a félsziget neve s utazók is ritkán látogatják meg. Az 1841 óta működő világhírű Cook-féle utazási vállalat, melynek Budapesten a Dorottya- utczában is van állandó ügynöksége, ismét felkarolta ezt a regényes s több tekintetben nagy érdekű félszigetet s az általa rendezett turista kirándulásokban az Odesszát vagy Konstantinápolyt meglátogató idegeneket ide is elvezérli. Bizonynyal nem is bánják meg azt a kirándulást, mert Krimfélszigeten sok a nézni való, a mint azt néhány itt bemutatott kép is tanúsítja" (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 44. sz. (1892. október 30.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Orianda - Orejonda, vagy Urgenda, az orosz cári család két birtoka D-i Krimben, Tauria kormányzóságban, a Jalta mellett. Alsó-O.-nak szép parkja és füvészkertje van, de kastélya 1882. leégett; területén egy régi erősség romjai látszanak. Felső-O. egy 275 m. magas fensíkon fekszik, nagy várkastélya kevert gör. kel. stilusban épült. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a Krím félszigetéről (Jalta)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Krím
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1031x759 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella