D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_008_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Részlet az Ezredévi Kiállítás területéről, a Városligetből, háttérben az Iparcsarnokkal
B e s o r o l á s i   c í m : Részlet az Ezredévi Kiállítás területéről, a Városligetből, háttérben az Iparcsarnokkal
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 1. sz. (1895. január 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894. december
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Részlet az Ezredévi Kiállítás területéről, a Városligetből, háttérben az iparcsarnokkal.
Háry Gyulának 1894 deczemberében készített rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Ezredévi Kiállítás építkezései.
A ki a városligetet néhány hóval ezelőtt látta utoljára, arra, ha oda megy, már is nagy meglepetések várnak.
A tó hátsó keskeny része, mely bűzhödt vize miatt az arra sétálókat maláriával fenyegette, be van töltve földdel, úgy hogy a Nádor-szigetből félsziget lett. A tó vize lecsapoltatván, medrének tisztításán egész sereg napszámos sürgölődött, kiszállítva belőle taligákkal és mezei vasúton a rengeteg iszapot, s a hol e munkával elkészültek, kavicsréteget terítettek helyébe, mely a tóba vezetendő Rákos-patak vizének tiszta ágyául fog szolgálni.
Az Andrássy-út meghosszabbításául tervezett nádorszigeti állandó híd hatalmas pillérei már készen fehérlenek, valamint elkészült a híd irányának megfelelőn az iparcsarnok mögött elvonuló s a Stefánia-útba vezető széles új út is, mely az ezredévi orsz. kiállítási terület életének lüktető főereül lesz hivatva kitűnő szolgálatot tenni.
E magokban véve is nagyszabású munkálatokon kivül az építkezés is lázas sietséggel foly, Az enyhe időjárás módfelett kedvezett a kőmíveseknek, a kik nemcsak novemberben, hanem deczember közepén is csaknem fennakadás nélkül falazhattak. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. január 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: Az Ezredévi Kiállítás Történelmi Csarnoka a Széchenyi-szigeten 1894 deczemberében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kibővített fürdő távlati képei, Háry Gyula 1927 [Városliget]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1155x750 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella