D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_073_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A japán-khinai háborúból: az «Akagi» japán ágyúnaszád ellőtt árbocza és gőzcsöve
B e s o r o l á s i   c í m : Japán-khinai háborúból: az «Akagi» japán ágyúnaszád ellőtt árbocza és gőzcsöve
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 9. sz. (1895. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Nemzetközi konfliktusok
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csatahajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri ütközet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sárga-tenger
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1894-1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A japán-khinai háborúból: az «Akagi» japán ágyúnaszád ellőtt árbocza és gőzcsöve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A japán-khinai háborúból:
A haiyangi tengeri csata.
... A Sárga-tenger Talu és Haiyang nevű szigetei közt vívott tengeri csata ... leginkább azért nevezetes, mivel abban a haditudományok legújabb vívmánya szerint épült és felszerelt hadihajók és ezek tüzérsége a gyakorlati próbán mentek keresztül. Az eddigelé megejtett kísérletek és gyakorlatok leginkább az új találmányok jó oldalait mutatták, de a lényeges és számos hiányokat csakis oly tengeri csata deríthette fel, mint a haiyangi csata, melyben a két részről huszonnégy elsőrangú vértezett hadihajó szerepelt. Ezentúl a nagy tengeri hatalmasságok hajóhadaikban a szükséges átalakításokat, és újításokat első sorban a Haiyangnál vívott csatában nyert tapasztalatok nyomán eszközölhetik. Igy például azt a föltevést, mely szerint a nagy ágyúnaszádok hármas pánczélvértje még a legnagyobb löveg hatásának is ellentáll, a gyakorlat teljesen meghazudtolta, mivel, mint ez képünkön látható, az "Akagi" japáni ágyúnaszád pánczélját egy khinai 12 centiméteres gránát teljesen átlyukasztotta. Ép oly helytelennek bizonyult az a föltevés is, hogy nagyméretű lövegek magas röptükben nem ártalmasak, mert, a mint ez második képünkön látható, egy gránát ugyancsak az "Akagi" kéményét keresztül ütvén, röptében még a rézből készült vastag gőzcsövet is eltörte. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Első kínai-japán háború
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japán-khinai háborúból. Eredeti japán képek után : Tengeri csata a khinai és japán hadihajók közt a Sárga-tengeren
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japán-khinai háborúból: az «Akagi» japán ágyúnaszád átlőtt pánczélja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1070x795 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella