D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_090_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Hőgyes tanár Pasteur-intézetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Hőgyes tanár Pasteur-intézetéből
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 11. sz. (1895. márczius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Orvostudomány általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Gyógyszerészet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyógyítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltóanyag-bevitel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hegyi oláh, megmart fiával.
Az oltás.
A Hőgyes tanár Pasteur-intézetéből. - Jantyik Mátyás rajzai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fővárosunk emberbaráti intézményei közül a legelső helyek egyikét foglalja el, hazánk határain kivül pedig épen legismeretesebb a Pasteur-intézet, hol a veszettség elleni oltásokat végzik.
Ezen intézet, mely az e téren világszerte első­rendű szaktekintélynek ismert dr. Hőgyes Endre vezetése alatt áll, s a kinek tervezete alapján is létesült, az üllői-úti klinika épületében van ideiglenesen elhelyezve.
Az oltásokat 1890 ápril 15-én kezdték meg benne s ez időtől fogva máig több mint 3850 veszett állatok által megmart bel- és külföldi egyén lett itt beoltva s ez által sok százan a legszörnyűbb haláltól megmentve. ...
A szerencsétlenül járt emberek beoltása ve­szett tengeri nyulak velejéből készült folyadék segélyével történik. E czélra egész tengeri nyúl­ telepe van az intézetnek s naponta két-két nyulat oltanak be a veszettség mérgével, hogy minden napra legyen készletben egy-két, ve­szettségben elhullott állat, a melyek velejét aztán megmart emberek beoltására használ­ hassák.
Az oltó anyag kétféleképen készül, nevezetesen a Pasteur-féle, - és az ennél sokkal czélszerübb Hőgyes-féle módszer szerint. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Természettudományi Társulat tisztikara : Ellinger Ede fényképei után. Hőgyes Endre, alelnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jantyik Mátyás: A Hőgyes tanár Pasteur-intézetéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1357x670 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 150 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella