D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_132_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A khinai császár szánkázása
B e s o r o l á s i   c í m : Khinai császár szánkázása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 16. sz. (1895. április 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : korcsolyázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szánkózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : császár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A khinai császár szánkázása.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyik rajzunk érdekes képben mutatja a khinai császár olykori kedvtöltését, a szánkázást.
Peking, a mennyei birodalom fővárosa, körűlbelől Konstantinápolylyal egyazon szélességi fok alatt fekszik ugyan, mindazonáltal olyan szigorú telek látogatják, hogy környékén minden víz keményen befagy s a jégpánczél három, sőt négy hónapig is szilárdul megmarad rajtuk. Pekingben van a császárnak egy úgynevezett téli palotája is, melynek tágas kertjében egyebek közt egy jó nagy tó is van. Mikor a tó jege már elég erős, a császár előrendeli pompás díszhintóhoz hasonló szánját s befogat belé 8-10 kúlit (kocsivonó­szolgát), kényelmesen elhelyezkedik a zárt hintóban s aztán órák hoszszáig szánkáztatja magát a tónak simára söpört jegén. A díszes egyenruhába öltöztetett kúlik igen ügyesen be vannak gyakorolva a szánvonáshoz. Oly biztosan futnak a sík jégen, mint akár a puszta földön. Jaj is lenne annak, a ki futásközben elesnék. A császárnak télen ez a szánkázás a legkedvesebb mulatsága. Gyakorolja is rendesen. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kincskeresés, minihoki, fakutya - téli örömök a hóban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : fakutyázás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1145x811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella