D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_133_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Új óriás híd New-Yorkban
B e s o r o l á s i   c í m : Új óriás híd New-Yorkban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 16. sz. (1895. április 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hídépítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : közúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : New York
G e o N a m e s I d : 5128581
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új óriás híd New-Yorkban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : New-Yorkban egy új óriás híd tervét állapították meg, mely az East River (keleti folyó) fölött fog átvezetni a Manhattan szigetről, New-York város egy része területéről a szárazra. Az általában kitünőnek tartott terv megvalósításával az Egyesült-Államok hadügyminiszterének az ellenvetései miatt késtek, mert a katonai szempontokat ottan is oly nagy figyelemre méltatják, mint akár Európában. Végre minden akadály elháríttatván, most már hozzálátnak a megépítéshez. A híd tervezője Jakobs mérnök, ki a közlekedés minden módjára és szükségére tekintettel volt. Az 1700 láb hosszúra és a közép vízszin fölött 135 láb magasra számított híd öt nyilású lesz oly formán, hogy a folyó két partján építendő hatalmas hídfőktől befelé két-két óriási gránit hidláb lesz állítva, két kisebb nyílást fogván közre, míg a két láb-pár közén az igen tágas középső, vagyis ötödik nyílás lesz. A hídnak azért szükség oly igen magasnak lennie, hogy egyrészről a legnagyobb tengeri hajók is kényelmesen eljárhassanak alatta bármilyen vízállásnál, más részről, hogy a New-Yorkban úgy nevezett "levegői", vagyis a házak tetején vezető vasútvonalak egyenesen ráfuthassanak a híd sínjeire. A hid testét hullámosan készített vas-rács alkotmány fogja tartani. A szélességben is rendkívüli hídon hét útpálya lesz: négy vaspálya, egy tágas szekérút, és két téres gyalogjáró, ellátva a közlekedés gyorsaságának és biztosságának minden eszközével s biztosítékával. Az aczélból és gránitból készítendő roppant építményt 1897 tavaszára már el akarják készítni. Az építés költségei Jakobs mérnök számításai szerint nyolcz millió dollárra fognak rúgni. Ha ez a merész terv megvalósul, Amerika ismét gazdagabb lesz egy műszaki csodával. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. április 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : The new bridge over the East river at Blackwell's island, New York
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Ed Koch Queensboro Bridge
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1132x794 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella