D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_256_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Újlaki Samu ezredorvos, a holland-keletindiai gyarmaton
B e s o r o l á s i   c í m : Újlaki Samu ezredorvos, a holland-keletindiai gyarmaton
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
S z e r z ő : 42. évf. 25. sz. (1895. junius 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mellkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonaorvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Indonézia
G e o N a m e s I d : 1643084
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Újlaki Samu ezredorvos, a holland-keletindiai gyarmaton.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egész fejedelmi pompájában fogadott bennünket a rádzsa. Körülötte voltak fiai és előkelő emberei. A mint oda értünk, Lindgreen kapitány előlépett a sorból és erélyes hangon követelte szabadon bocsáttatásunkat. A fejedelem kíséretében moraj hangzott el ez erélyes szavak hallatára, de a fejedelem nyugodtan kijelentette, hogy hajlandó bennünket elbocsátani, ha előbb kieszközöljük Ampenanban székelő törzskarunknál, hogy a holland csapatok tüstént elhagyják a szigetet. Sőt a rádzsa a legénységet már most is elbocsátotta volna, ha mi, tisztek, túszokul nála maradunk. [FORRÁS: A lomboki hadjárat. írta dr. Újlaki Samu ozredorvos a holland-keletindiai gyarmaton. https://epa.oszk.hu/00000/00030/02156/pdf/02156.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Albert Viktor Keresztély Eduárd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 468x656 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow