D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_366_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : A vendégekkel és ajándékokkal zeneszó mellett a lakodalmas házhoz vonuló legények
B e s o r o l á s i   c í m : Vendégekkel és ajándékokkal zeneszó mellett a lakodalmas házhoz vonuló legények
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kalotaszegi lakodalom
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-1941
V I A F I d : 166346548
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Dunky
U t ó n é v : Kálmán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1858-1935
V I A F I d : 166542520
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 38. sz. (1895. szeptember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakodalmi szokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : menet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cigányzenész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kalotaszeg
G e o N a m e s I d : 683010
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A vendégekkel és ajándékokkal zeneszó mellett a lakodalmas házhoz vonuló legények.
Kalotaszegi lakodalom. - Dunky fivérek fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kalotaszegi lakodalom.
... Az a szokás, hogy a legények muzsikaszó mellett tánczolva indulnak el, hogy utcza sorjában összegyüjtsék a meghivott vendégeket. ... A bokrétás legények tapsolva, bokázva indulnak, a czigány húzza a hátuk mögött, Pócs uram pedig, a megtermett javakorbeli férfi, kikíséri őket és elégülten néz utánok; a háta mögött csak alig látszik a felesége. Pár óra múlva az összegyűjtött násznéppel visszatérnek a "vendéggyüjtők" ... Megkapó gyönyörű jelenet ez, melyet a legtökéletesebb fénykép sem adhat vissza. A legények után alig belátható hosszú sorban jőnek a vendégek, de nem üres kézzel. Piros csizmás, festői öltözetű, szép, délczeg menyecskék olyan könnyed biztonsággal hozzák fejükön a magasra felrakott kosarakat, teknőket, mintha épen semmi sem lenne náluk. Pedig a kosáraljban 6-8 kalács van, azon felül mindenféle sütemény, s még azon is felül rudacskákra tűzött kürtös kalács nagy számmal, aztán ágakra kötözött "lyukas pánkó", a mi tenyér nagyságú ropogós csőröge, melyet gyüszüvel lyuggatnak ki; ezt a papir vékonyságú nagyon mutatós süteményt magas gúlákba rakják a többi süteményre s az idegen el nem tudja képzelni, hogy mi lehet az a teménytelen lengő, röpködő dolog a enyecskék fején; mintha száz meg száz sárga fényű óriás lepke szállta volna meg a gúlákat. A közelebbi rokonság kosaraiból varrottas kendők és aranyos fejkötők is csüngnek alá. Az egész kép nagyon eredeti, s ragyogó szinpompája megkapó. A kapu félszárnya nyitva .van: ott áll a hetüs menyecske az urával; Pócs gazda pedig épen ki akarja nyitni a másik szárnyat is, hogy vendégei bemenjenek, asztalhoz üljenek s a "kikérdés" idejéig "falámozzanak". Épen így történik ez a lányos háznál is. A jegyeseket külön-külön viszik a násznagyok a paphoz kikérdésre. Azután pedig foly a táncz mind a két háznál az esküvőre való menetelig. Akkor a legényt is, a leányt is "elbúcsúztatják" szülőitől, testvéreitől, a két násznagy közre veszi őket és indulnak az esküvőre. De a két ház násznépe össze nem vegyül s még arra is ügyel, hogy ne épen egyszerre érjen a templomhoz. A vőlegény előzze meg pár perczczel a menyasszonyt. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. szeptember 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kalotaszeg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kalotaszegi népviselet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek: Csetenyés szekérrel mennek a menyasszony után : Kalotaszegi lakodalom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Menyecske. Kalotaszeg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1530x930 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella