D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_409_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kiamil pasa, az új török nagyvezér
B e s o r o l á s i   c í m : Kiamil pasa, az új török nagyvezér
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 43. sz. (1895. október 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iszlám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kāmil, Mehmed (1832-1913)
V I A F I d : 57715415
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Konstantinápoly
G e o N a m e s I d : 745044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kiamil pasa, az új török nagyvezér.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Konstantinápolyból.
Az örmények mozgalmai folytán a jelen év őszén több izben nagy zavargás tört ki Konstantinápolyban. Az örmények tömeges deputácziókkal ostromolták a portát, hogy kis-ázsiai honfitársaikon segítsen. A konstantinápolyi örmény patriarkha csitítólag működött közre, de hasztalan. A törököknél is fölébredt az ellenszenv s különösen a hittanhallgató fiatalság - az úgynevezett szofták - a mohamedán vallás védelmére kelvén, hevesen támadták meg az örményeket. A szenvedélyes polémia elragadt a köznépre, megkezdődtek az útczai tüntetések, melyek oly fokra hágtak, hogy az örmények napokon át kénytelenek voltak üzleteiket bezárni és magánlakásaikban tartózkodni.
A forrongások következménye kormányválság is lett. Az európai nagyhatalmak a török kormány merev ellenállása miatt egyenesen a szultánt támadták meg, s ez a béke érdekében kénytelen volt kormányát feláldozni. Az új nagyvezér, Kiamil pasa, kinek arczképét szintén bemutatjuk, már engedékenyebb lett s engedékenységének eredményeként azt az engedményt eszközölte ki a nagyhatalmaknál, hogy az örmény területen kinevezendő tartományi kormányzók (vali) és kerületi főnökök (mutesszarif) megmaradhatnak törökök, csak keresztény segédeik is lesznek, a járási főnökök (mudir) pedig a lakosság többségének vallásához fognak tartozni. A török szultán okt. 17-én adta ki ezt a rendeletet, mely az örményeknek bizonyos helyi autonómiát biztosít. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vezír (muszlim méltóság)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 525x743 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella