D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_014_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A sárkány mint a tudomány eszköze
B e s o r o l á s i   c í m : Sárkány mint a tudomány eszköze
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 1. sz. (1898. január 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Meteorológia
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : sárkányrepülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : meteorológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : meteorológiai repülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A sárkány mint a tudomány eszköze.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Régi idő óta rendre játékszere a magyar gyermeknek a sárkány, melyet hosszú madzagon föl­-fölereszt a levegőbe, kivált a tavaszi és őszi szeles napokon, s el nem únja gyönyörködve nézni, a mint az hol nyugodtan, hol viczkándozva lebeg a magasban. A khinaiak és japánok is ősrégi idők óta ismerik és kedvelik ezt a játékszert, mely a mulatságon kivül komolyabb czélra talán csak akkor szolgált, mikor Franklin Benjámint rávezette a villámhárító föltalálására.
Mostanában azonban egyre nagyobb fontosságot nyer a sárkány, mint meteorológiai eszköz, melynek használhatóságát sem havazás, se m fagy, sem zivatar nem zavarja meg. Többen próbálkoztak, hogy tudományos czélokra mennél könnyebb s mennél alkalmasabb sárkányokat készítsenek; de végre is a japáni sárkányt fogadták el mintának, mely üregesen van szerkesztve. A japáni sárkány ugyanis két-két szögletes vagy hengerded dobozból áll, melyeket keresztléczek foglalnak össze egymással. A dobozok oldalainak a végei elől is fölfelé hajlítvák.
Az első meteorologiai kisérleteket sárkányok föleresztése útján egy Eddy W. A. nevű tudós tette, kinek kisérleteit azóta sokan utánozták s hogy az esetleges viharok a sárkányt el ne ragadják, madzag helyett a föleresztésre zongorahúrokat alkalmaztak, melyek csak oly könnyűek, mint a madzag, de sokkal erősebbek. Mind a meteorologiai észleleteknél, mind a fényképezésnél igen könnyű a föleresztő húr segélyével villamos áramokat is előidézni s így a sárkányt a szokottnál nagyobb távolságra láthatóvá tenni. A japáni sárkányon ezenkívül igen kényelmesen el lehet helyezni a ládaalakú fényképező gépet is. Az ily sárkány rendesen 25 négyzet láb nagyságú, s még ekkor igen magasra képes fölszállni
Kutatás alkalmával a sárkányhoz miként a léghajónál is szokásos, a kutató számára külön kosarat alkalmaznak. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Sárkányrepülő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 554x1097 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella