D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_018_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A városligeti jégpályáról
B e s o r o l á s i   c í m : Városligeti jégpályáról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A korcsolyázó-egylet csarnoka a nagy tó partján
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Neogrády
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1942
V I A F I d : 96598662
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 2. sz. (1898. január 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sport általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : neobarokk
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jégpálya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korcsolyázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A városligeti jégpályáról. - A korcsolyázó-egylet csarnoka a nagy tó partján.
Neogrády Antal festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A városligeti jégről.
Mintha minden bál szép hölgyei kiköltözködtek volna a nagy jégpályára, a fiatal mamáktól a legfiatalabb leányig, olyan derűs, olyan mosolygós a képe annak a hangos kis világnak azóta, hogy az idei korai tél már deczember elején befagyasztotta, a városliget nagy tavát. Tele az egész pálya kipirult arczú, mosolygó képű eladó és még nem eladó leánykákkal, jókedvű mamákkal, korcsolyázó fiatal asszonyokkal, kik vígan czikáznak a csillogó jégtükrön.
Talán ez az egyedüli hely a fővárosban, hol a demokrácziát leginkább megvalósulva látjuk. Nem kérdezik itt egymás czimét, vegyest képeznek kört a legkülönbözőbb osztályok és udvarias engedékenységgel nyit tért egyik a másiknak. Csak az kár, hogy nagyon olvadékony alapon áll itt is a mi demokrácziánk. Megcsillan egy tavaszi napsugár, és lábaink alatt szétfoly az egész talaj.
A mi szép fekvésű városligeti nagy jégpályánkat különben nemcsak a korcsolyázók látogatják, hanem azok az egyleti tagok is, a kik nem korcsolyáznak. Férfiak, de különösen nők ülnek ott a melegedő nagy terem ablakai előtt, s élvezettel szemlélik a korcsolyázók vidám seregét, majd beszélgetésbe elegyednek, s végül megállapodnak abban, hogy mégis csak okosabb a fűtött, meleg pavillonból nézni a a korcsolyázás sportjának örömeit, mint futkosni a jégen.
Ezen vidám és kedélyes jégi életből mutatunk most be pár képet, azon festmények nyomán, melyek a budapesti korcsolyázó egyesület birtokában vannak s a városligeti jégpálya középső nagy üvegtermének falait diszítik. Az első kép az ezredévi kiállítás ma is fennálló vajda-hunyadi vára előtt egy vasárnap délutáni korcsolyázást mutat be, Nadler jeles festőművészünktől. A második kép, mely egy másik jeles festőművészünk Neogrády Antal műve, az új korcsolya-palota külsejét mutatja be a déli órákban, a midőn leginkább a kezdő korcsolyázók használják a jégpályát, a kik között nagy számmal van képviselve a főrangú fiatalság.
Érdekesnek találjuk ez alkalommal fölemlíteni, hogy a budapesti korcsolyázó-egylet 1869-ben alakúlt meg és pedig száz taggal, mig ma már nyolczezer tagot számlál. Csak nem régiben kétszázezer forintnál nagyobb összeget fektetett a jégcsarnokba, mely pompás berendezésével a fővárosnak egyik látványossága. Az egyesület évi bevétele közel százezer forint, s e tekintetben Magyarországon csak egy sportegylet áll fölötte, a magyar lovar-egylet.
A fővárosi jégsport nagymérvű föllendülése főleg a budapesti korcsolyázó-egylet választmánya fáradhatatlan tevékenységének köszönhető, melynek élén már több év óta dr. Busbach Péter volt országgyűlési képviselő, s mint igazgató Zsigmondy Géza műszaki tanácsos nagy buzgalommal működik. A budapesti korcsolyázó-egylet jégpályája úgy nagy kiterjedése, mint czélszerű berendezése tekintetében az egész világon ritkítja párját. (Markó Miklós.) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az új korcsolya-csarnok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A városligeti jégpályáról : (A háttérben az ezredévi kiállítás igazgatósági épülete.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1640x1078 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella