D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_020_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ybl Miklós szobra a várkert alatti Dunaparton
B e s o r o l á s i   c í m : Ybl Miklós szobra a várkert alatti Dunaparton
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A budai királyi palota építése
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Mayer
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1908
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 2. sz. (1898. január 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ybl Miklós (1814-1891)
V I A F I d : 62314292
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : építész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1896
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ybl Miklós szobra a várkert alatti Dunaparton.
A budai királyi palota építése. - Háry Gyula fölvételei.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A királyi palota új része.
A Mária Terézia korában épült budavári királyi palota már eredeti alakjában is pompás nagy épület volt, mely a várfalakkal és bástyákkal koszorúzott Várhegy déli fokán állva, uralkodik az alatta hömpölyő hatalmas Dunán és az ennek partjain elterülő főváros rengeteg házcsoportjai fölött s páratlan kilátást nyújt főleg kelet és délkelet felé az itt kezdődő nagy Alföld végtelen rónaságaira. Az idők haladtával és a szükségek változtával azonban egyre szűkebbnek bizonyult ez a régi szabású fejedelmi lak arra, hogy a magyar király és udvara magához illő kényelemmel, fénynyel és pompával helyezkedhessék el s egyszersmind koronkénti fejedelmi vendégeit is méltóságával egyezőbben fogadhassa és szállásolhassa el benne. Ezért mellőzhetetlenné lett a várpalota tetemes kibővítése. Ő Felsége tehát a magyar kormánynyal egyetértőleg elrendelte, hogy az ő költségére új épületekkel toldjak meg a régit.
A kibővítés terveit néhai Ybl Miklós jeles építőmesterünk készítette, ő azonban időközben elhalván, a tervek megvalósításai Hauszmann Alajos műegyetemi építész-tanárra bízták, ki a rá hárult föladatot minden várakozást kielégítő sikerrel teljesíti.
Az új építkezés a Krisztina- és Ráczváros felőli nyugati és déli oldalon indult meg ezelőtt hat evvel, 1891-ben. Először a várkertet szabályozták s vették körül hatalmas kőkerítéssel, melylyel a várba vezetett déli utat elzárták s a Vár udvarán át való járás-kelést megszüntették; e helyett azonban a Várhegy nyugati alján gyönyörű lejtős útat építettek, mely a régi Fehérvári-kapu helyén gyönge emelkedéssel kanyarodik föl a várba. Ez úttest fölé kezdték aztán építeni a Krisztinaváros felé néző s ma már tető alatt álló új nagyszerű palotát, mely a régi E alakú királyi palotát teljes négyszöggé egészíti ki, de úgy, hogy a régi palotának ugy az éjszaki, mint a déli szárnya az új palotával való egybekapcsolás után is szabadon szökell ki egy-egy részével. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 9.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mayer Ede Ybl Miklós szobrát 1896 szeptemberében állították fel Budapest Székesfőváros mai nevén Ybl Miklós terén. (Forrás: szobraszatnapja.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mayer Ede: Ybl szobor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ybl Miklós szobor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ybl Miklós
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 499x694 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella