D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_026_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegyi beszéd
B e s o r o l á s i   c í m : Hegyi beszéd
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A nagybányai festők kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Ferenczy
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1862-1917
V I A F I d : 46605975
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 3. sz. (1898. január 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bibliai történet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Krisztus élete
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : impresszionizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenczy Károly (1862-1917)
V I A F I d : 46605975
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : reprodukció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1896
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ferenczy Károly: Hegyi beszéd.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nagybányai festők kiállítása.
Deczember második felében és január első heteiben a régi műcsarnok termeiben a nagybányai festők és a Hollósy iskolájának képkiállítása volt látható. ...
Jelen kiállításuk egy évi munkásságuk eredménye. A mintegy 200 képből és tanulmányból álló kiállítás egy pár új tehetséget is bemutat a nyilvánosság előtt. ...
Ferenczy Károly ... Hegyi beszéd czimű képe hegyi tájat ábrázol csöndes esti hangulatban. A zöld gyepen ülő Üdvözitőt az emberiség mindenféle alakjai környezik, az úrtól kezdve a legegyszerűbb emberig; a pánczélos vitéz mellett ott ül a szende leányka, mert a szeretet igéjének meghallgatására gyűltek mindnyájan egybe. A kép a maga eredetiségében tükrözi vissza a művész egyéniségét, a ki a legújabb franczia festészeti irány híve. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. január 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az első nagybányai nyár nagyméretű, sok alakos bibliai témájú, kompozíciót eredményezet. A komoly és nagyvonalú táj komoly és emelkedett mondanivaló megfogalmazására inspirálta a festőt. A kompozíció három fő alkotóeleme: az előtér embercsoportja, az erdő fáinak halványzöld lombkoronája és a háttér monumentális hegyvonulata a képmező teljes szélességében húzódó, eltérő frekvenciájú, nagy ívű hullámokban találkozik. A természet meghatározó szerepéből, s a képmezőhöz mért dominanciájából kiindulva méltatói azt a következtetést szűrték le, hogy A Hegyi beszédben még a természet uralkodik, s az ember szerepe alárendelt. Ezzel együtt az ember alakja döntően fontos volt a művész számára. Különféle eszközök együttes alkalmazásával hangsúlyozta a csoportot: az előtérben helyezte el, a formai összefüggéseket tartalmi vonásokkal indokolta, a színkompozíció legvilágosabb sávjává tette. Kortársak, szemtanúk leírásából tudjuk, mennyire komolyan készült Ferenczy Károly a bibliai téma megfestésére. Családtagok, barátok, fizetett modellek kísérték a kiválasztott hegyoldalra, s álltak modellt a műhöz. Több részletstúdium (olajtanulmányok, szénrajzok), valamint a teljes kompozíció olajvázlata készítette elő az 1896-ban befejezett festményt (ezek egy része ma lappang). ... (Forrás: hung-art.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képzőművészet Magyarországon: Ferenczy Károly: A hegyi beszéd
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ferenczy Károly (festő)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hegyi beszéd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1150x765 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella