D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_052_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A körben
B e s o r o l á s i   c í m : Körben
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 6. sz. (1898. február 6.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Társas érintkezés, illemtan
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Férfiak
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Életmód, szokások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasókör
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vidéki társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A körben. - Jantyik Mátyás rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nyáron csak egy-két ember szokott a falusi olvasó-körbe bevetődni, kivált hétköznap, hanem télen aztán annál nagyobb a kelete. Ilyenkor sűrűn látogatják a tagok, akár olvasnak, akár nem, mert hiszen a ki nem olvas is, hát legalább "szót hall" s hite szerint tökéletesen tájékozódik a világ folyásáról.
Egy ilyen olvasóköri társaságot mutat be a Jantyik Mátyás képe is, elébünk állítván a kör legjellegzetesebb tagjait.
Ott van Kis Gál János uram, a volt törvénybiró, a ki nem kis tudományú ember, mert a minap is ő magyarázta meg, hogy mi az a "derültség", a mi az országgyűlési tudósításokban minden lépten-nyomon ott olvasható.
Petecs Ferencz uram is jelen van, a ki ha csákányos eső hullana, sem maradna el soha. Felette jó torka van, ezért az újságot rendesen ő szokta felolvasni.
Zöld András sem hiányzik.
Kegyes György uram is rendes napi vendég. Egyházgondnok ő kigyelme s nehéz hivatalának súlyos fáradalmait itt szokta kiheverni. Máskülönben egy kicsit gyanúban van, hogy aligha a másik párthoz nem szít, mert sokat sündörgőzik a pap körül, az pedig az elmúlt képviselőválasztáskor sem jó helyre szavazott.
Tyukodi Beniámin uram sem igen szokott elmaradni s naponként keserűn kikél a trafik ellen, mert hát minden rosznak az a kútforrása, meg hogy a kisüstön való pálinkafőzést is olyan nagyon megszorítják. Nem jól van az!
Cs. Varga Pál uram rendesen együtt érkezik B. Szabó Gábor bácsival, mert hát nemcsak a kalendáriumban vannak egymás mellett, hanem szomszédok is, azonfelül meg egy hiten vannak: mindenik azt vallja, hogy rosz a kataszter, azért kell olyan sok adót fizetni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orincsay László: Falusi életkép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1696x1104 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella