D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_067_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Utcaseprő fiú
B e s o r o l á s i   c í m : Utcaseprő fiú
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Barabás
U t ó n é v : Miklós
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1810-1898
V I A F I d : 52010531
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 8. sz. (1898. február 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fiú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcaseprő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1844
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Barabás Miklós rajzaiból. - Utcaseprő fiú.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...Jó példa a virágárus leány és az utcaseprő fiúcska ábrázolása, amelyek a sajnálatraméltó szegény gyermek képtípusát követik, a befogadó érzelmeit megcélozva, és egyben igazodva az almanachlíra egyik jellegzetes témájához is. Ezek a képek nem cselekvő embereket, hanem típusokat ábrázolnak, összhangban az osztrák biedermeier festészet egyik műfajával, a foglalkozások és társadalmi rétegek képviselőt emblémaszerűen megjelenítő, cégérszerű képekkel. A városi szegénység és ezen belül a gyerekmunka egyre gyakoribb témája volt a kor sajtójának is, de a szentimentális képek inkább az egyéni befogadó együttérzésének és így jótékonykodási hajlamának felkeltését célozták meg, mint a társadalom kritikáját. ... (Forrás: MTA Műv.tört Kut.int.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Barabás Miklós
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Utcaseprő koldusfiú
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 606x889 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella