D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_069_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dessewffy Dénes (1897)
B e s o r o l á s i   c í m : Dessewffy Dénes (1897)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 8. sz. (1898. február 20.)
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dessewffy Dénes (1828-1898)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dessewffy Dénes. (1897).
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dessewffy Dénes. 1828-1898.
A szabadságharcz első heteiben, midőn a magyar honvédség Szent-Tamás, Alibunál és Lagerdorfnál a tűzkeresztségen átesett, Mészáros Lázár hadügyminiszter a képviselőházban kijelentette, hogy a monarkhia különféle tartományaiban állomásozó sorezredeknek a hazába való visszahívására nézve oly nehézségek merültek föl, melyek az ő véleménye szerint alig lesznek elháríthatok. Igy például Latour osztrák hadügyminiszter a Csehországban állomásozó 12-ik számú huszárezredet, a Palatinális-huszárokat, azért nem küldheti haza, mivel azokat Windischgrätz herczeg Prágában nem nélkülözheti. ...
A jász- és kun fiúkból álló ezred legénysége azonban hazulról kapott letelek és hirlapok utján a szerb lázadásokról értesülvén, nyugtalankodni kezdett, miért is egyes osztályait Prágából egymástól távol eső kisebb városokban helyezték el, hol az embereket jobban szemmel lehetett tartani. Ámde mindezek daczára megszökött egy egész század és Sréter Lajos kapitány, Dessewffy Dénes meg Hollán Guido hadnagyok vezénylete alatt állomásáról, teljes hadi fölszerelésben, éjjel-nappal menetelve, ezer veszély közt hazajött. A megszökött huszárok üldözésére kiküldött katonaság nem volt képes őket utólérni. ...Dessewffy Dénes és a Palatinális-huszárok mindig kitüntették magukat, s habár a nélkül is csekély létszámuk nagyon megfogyott, Desrewffyt és huszárjait Guyon mindig oda küldte, a hol az ellenséget legelőbb megláthatták. Csornánál az alig 21 éves Dessewffy Dénes őrnagy huszárjaival viszszaverte Wyss tábornok legjobb lovasságát, a császár-dsidásokat, de ez ütközetben súlyosan megsebesülvén, betegen feküdt a szabadságharcz végéig. Mint lábbadozó beteg hónapokon át bujdosott az országban, mert fejére díj volt kitűzve, s mint szökött tisztet in effigie föl is akasztották. Végre 1850 tavaszán komáromi igazolvány segélyével külföldre sikerült menekülnie s a 22 éves kiérdeműlt törzstiszt a heidelbergi egyetemre iratkozott be. Onnan Angliába, majd Svájczba ment, s Genfben telepedett meg, hol egy óragyárossal szövetkezve, közösen óragyárat létesítettek, melynek kitűnő gyártmányaiból nem egy maradt meg mai napig Dessewffy ismerősei körében. Majd megnősült, I. Napóleon híres tábornokának, Jourdan-nak unokáját, Jourdan Adélt vezette oltárhoz, s háza a Genfben időző magyar emigráczió egyik gyülekező helyévé lett. Dessewffy Dénes, mint Klapka és Teleki meghittje, gyakran vett részt az emigráczió alatt kényes politikai missziókban.
Az 1867-iki kiegyezés után visszatért a hazába, de többé nem vett részt politikai ügyekben, hanem visszavonultan családjának és gazdaságának élt, s emlékiratait írta meg, melyek fiának, Dessewffy Arisztidnek, a képviselőház háznagyi titkárának birtokában vannak.
Dessewffy Dénes, kinek nevét mint a magyar szabadságharcz egyik legvitézebb lovas tisztjéét tartja fenn az emlékezet, f. febr. 4-én hunyt el Budapesten, 70 éves korában. Halála széles körökben keltett átalános részvétet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. február 20.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dessewffy Dénes (Zsolca, 1828. márc. 9. - Bp., 1898. febr. 5.): honvédtiszt és emigrációs politikus. Hivatásos tiszti pályára készült. 1846-ban nevezték ki a Palatinus huszárezred hadnagyává. 1848-ban, a szabadságharc kitörésekor egy m. huszárezreddel hazaszökött Prágából, s hamarosan őrnagy lett. Branyiszkónál sebesülten üldözte az ellenséget, majd Csornánál visszaverte huszárjaival a császári ulánusokat. Súlyosan megsebesült. A szabadságharc után bujkált, mivel in effigie felakasztották. Később külföldre szökött, Genfben telepedett le, ahol óragyárat alapított. Teleki László, Klapka György, Puky Miklós, Teleki Sándor mellett vett részt az emigráció politikai mozgalmaiban. 1867-ben hazatért és visszavonultságban élt haláláig.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Életrajzi Lexikon: Dessewffy Dénes
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Dessewffy Dénes honvéd huszárőrnagy sírja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 544x605 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella