D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_102_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Márczius 15-ike Budapesten - Gyülekezés a múzeum-kertben az Arany-szobor körül az ünnepély alkalmával
B e s o r o l á s i   c í m : Márczius 15-ike Budapesten - Gyülekezés a múzeum-kertben az Arany-szobor körül az ünnepély alkalmával
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 12. sz. (1898. március 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történeti évforduló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898. március 15.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Márczius 15-ike Budapesten. - Gyülekezés a múzeum-kertben az Arany-szobor körül az ünnepély alkalmával.
Klösz fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Márczius 15-ikének ötvenedik évfordulója.
Nagy eszmék diadalát ünnepli a magyar nemzet minden év márczius 15-dikén, a mely napon 1848-ban a gondolat szabadságával együtt a föld s a nép fölszabadulásának korszaka is fölviradt hazánkban. Az 1860-diki újra ébredés óta soha sem mulasztja el ez ünneplést a kegyelet és lelkesedés, mely nemzedékről-nemzedékre szállva, minden tavaszszal újúlt erővel lobban fel a szivekben.
Az idén ötvenedikszer újúltak meg az 1848-iki márczius nagy emlékei. A félszázados évforduló különösebb melegséggel töltötte el a honfi-kebleket. Országszerte ünnepet ült most a legkisebb falu is. De legnagyobb és legfényesebb volt az ünneplő mozgalom Budapesten, az első márczius 15-ike eseményeinek színhelyén, melynek 600,000 lelket haladó népessége mintegy különösebb jogot tartott e nagy évforduló megülésére. Lobogó-díszt öltött az egész főváros és nemzeti színű jelvényekkel diszíté kebelét főleg az ifjúság, mely az irók, művészek és társadalmi egyesületek seregéhez csatlakozva, rendkivüli élénkségűvé tette a fényes útczákat.
...
Délután az ötven évvel ezelőtti népgyűlés emlékezetétt újították meg a Nemzeti Múzeum előtt. Itt gyült össze a nép akkor is, és itt szavalt Petőfi. Ezt a helyet közelebb márvány-táblával jelölik meg.
A Múzeum homlokzatán nemzeti lobogók lengettek; a hatalmas oszlopokat nemzeti szinű leplek borították. A lépcsőzet felső részén állították fel a szónoki emelvényt. A régi honvédek és a honvédmenedékház lakói is itt foglaltak helyet. A Múzeum kertjébe oly nagy sokaság tódult, hogy végre be kellett zárni a rácsos kaput. Az útcza mind jobban telt, a közlekedést a rendőrök alig birták fentartani. Itt-ott szocziálista jelszavak is hangzottak.
Az egyetemi ifjúság zászlóval és zeneszóval érkezett s vonult be a kertbe.
A szépen diszített oszlopok közti emelvényről először az ifjúság szónoka, Wolfner Pál beszélt. Utána Holló Lajos képviselő tartott beszédet, a mely után Rácz Pali, Balogh és Radics bandái a "Szózat"-ot és a Kossuth-nótát játszották. Ditrói Nándor kolozsvári egyetemi hallgató a "Talpra magyar"-t szavalta. Még többen is beszéltek röviden, köztük a munkások nevében is egy szónok. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Márczius 15-ike Budapesten - Ünnepély a Petőfi-szobor előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klösz: Márczius 15-ike Budapesten - Ünnepély a Nemzeti Múzeum előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1616x1206 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella