D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_114_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Táborozó magyar katonák a XVII. század közepén
B e s o r o l á s i   c í m : Táborozó magyar katonák a XVII. század közepén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Részlet a kölni városház egykorú gobelinjéről
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 13. sz. (1898. március 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rakomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gobelin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Táborozó magyar katonák a XVII. század közepén. - Részlet a kölni városház egykorú gobelinjéről.
Az Athenaeum kiadásában megjelenő «Magyar nemzet története» VI-ik kötetéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. E czim alatt jelent meg az Athenaeum kiadásában a Szilágyi Sándor által szerkesztett "Magyar nemzet története" czimű nagy munkának hatodik kötete 600 lapra terjedő könyvben, gazdagon illusztrálva. Pázmány és Bethlen korának (1608-1657) véres harczoknak, nagy küzdelmeknek időszaka ez. Irta Angyal Dávid, mig dr Dézsi Lajos a társadalmi és műveltségi állapotokról irt hozzá egy függeléket, hogy ez idők képe és tanulsága teljes legyen. A kötethez erre a mozgalmas korszakra vonatkozólag 37 becses, önálló színezett műmelléklet és több mint 220 szövegkép, valamint négy darab eredeti oklevél hasonmása van csatolva. A képek közt igen sok, felettébb érdekes darab van kül- és belföldi levéltárakból, gyüjteményekből, főúri kastélyokból, nagy utánjárással összeszedve, melyek megismertetnek bennünket azon kor legkiválóbb szereplőivel, az akkori viseletekkel, szokásokkal, s elénk varázsolják azon kor nagyobb szerepű városait, várait, egyes hiresebb kastélyait, épületeit.
Ezúttal be is mutatunk ezen képek közül kettőt. Az egyik Vágó Pál jeles festőnk műve s azt ábrázolja, a mint a magyar vitézek valamely győzelmes csata után egy csapat török foglyot vezetnek, a körűl álló nép örvendező ujjongása közt. A másik egy, a kölni városházán ma is meglevő egykorú gobelin után készült, mely a XVII. század közepéről azt a jelenetet tünteti fel, a mint a táborozó magyar katonák a sereg szénakészletét beszerzik. Ott látjuk a nagy kazlakat, a mint azok tartalmát részint hajóra, részint pedig lovakra rakják, hogy a táborba elszállíthassák. A fürge lovasok ugyancsak hozzá látnak a rakodáshoz, mig az előtérben egy magyar és német tiszt kényelmesen heverész és pipázgatva, beszélgetve várja, mig a vitézek dolgukat végzik. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. március 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buda ostroma : Egykorú metszet után. Ernst Lajos gyűjteményének példányáról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1933x1489 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella