D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_121_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Egyesült-Államok rendőre visszatartja a spanyolt Kuba támadásától
B e s o r o l á s i   c í m : Egyesült-Államok rendőre visszatartja a spanyolt Kuba támadásától
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Amerikai politikai torzkép
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 14. sz. (1898. április 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : karikatúra
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : allegória
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Egyesült-Államok rendőre visszatartja a spanyolt Kuba támadásától.
Amerikai politikai torzkép.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Izgató politikai torzképek az amerikai hirlapokban.
A hazafias közvéleménynek szenvedélyesebb kitöréseire mindenütt igen könnyen ráütik a "sovinizmus" bélyegét s különösen hamar megkapják e túlzó czímet a francziák, kiktől maga a szó is (Chauvin, chauvinisme) származik. Pedig bizony a nemzeti önérzet és hiúság szertelenkedése egyebütt is akárhányszor neki vadúl, ha alkalom adódik rá. Ilyen szertelenkedést látunk most az amerikai Egyesült-Államokban, melyeknek polgárságát valóságos lázas ingerültségre, sőt háborúval fenyegető ellenségeskedésre tüzelt a "Maine" nevű pánczélos hadihajó elsülyedése, mely a folyó évi január 25-ike óta Kuba szigeténél Havanna kikötőjében állomásozott, hogy a forradalomtól már évek óta dúlt szigeten tartózkodó amerikaiakat szükség esetén megoltalmazza.
Az Egyesült-Államok, mint tudjuk, az általuk különben is gyűlölt spanyoloknak tulajdonítják a hatalmas hajó és legénysége elpusztítását, s ezért most boszút liheg az amerikai közvélemény. Az e miatt támadt politikai mozgalomban még az amerikai szépirodalmi lapok is részt vesznek olyan képek közlésével, a melyek rendkívül alkalmasok az izgatásra. E jelenség példázására mi is bemutatunk két lázító torzképet, melyeket a "Leslie's Weckly" czímű amerikai lap közölt.
Az egyik kép egy mord arczú spanyolt ábrázol spanyolosan bekötött s kalappal (bolero) födött fejjel, a mint hátulról egy rendőr keze galléron ragadja. A rendőri kéz kabátujján látható U. S. betűk az Egyesült-Államok (United States) ismert kezdőbetűi, melyek egyszersmind közszolgálati jelvények épen úgy, mint Francziaországban az R. F. (République Française = Franczia-köztársaság). Az egyesült-állami rendőr Kuba támadásától rántja vissza a spanyolt, kit különben is szeretne az utolsó amerikai becses birtokától megfosztani, a szép szigetet új tagúl az Egyesült-Államok csoportjába beiktatni, s ezzel közelebb vinni a teljes megvalósuláshoz azt a Monroe-féle ismert tant, hogy "Amerika az amerikaiaké". A másik kép a yankeek általános jelképi alakját, "Samu bácsit" (Oncle Sam) ábrázolja, a mint ereje tudatában fölgyürkőzve kiköszörűlt kardja élét pengeti, hogy ellenfelét megfélemlítse. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : "Samu bácsi készen van" : Amerikai politikai torzkép
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 549x718 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella