D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_139_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar országgyűlés két házának együttes díszülése a képviselőházban április 11-én
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar országgyűlés két házának együttes díszülése a képviselőházban április 11-én
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 16. sz. (1898. április 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898. április 11.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar országgyűlés két házának együttes díszülése a képviselőházban április 11-én.
Ellinger Ede pillanatnyi fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az április 11-diki ünnep.
A törvényhozás azon határozata folytán, hogy az 1848-diki törvények létrejöttének 50-dik évfordulója a szentesítés napján, április 11-ikén a király részvételével országosan ünnepeltessék meg: az országgyűlés két háza április 11-én közös díszülésre sereglett össze a Sándor-utczai képviselőházban.
Ilyen ünnepélyes közös ülés csak ritkán szokott előfordulni, legutóbb az ezredév megünneplése alkalmából tartatott az új országház nagy kupolatermében.
A mostani közös gyűlés külső fényben is a legünnepiesebbek közé tartozott. Az elnöki tisztet a képviselőház elnöke, Szilágyi Dezső és a főrendiház egyik alelnöke, gróf Károlyi Tibor vitték; a gyűlést gróf Károlyi nyitotta meg. Szilágyi Dezső pedig bemutatta báró Bánffy miniszterelnök átiratát, mely szerint a 48-diki törvények megalkotása emlékének megünnepléséről szóló országos határozatot Ő Felsége legkegyelmesebben szentesítvén, az mint f. évi V. törvényczikk az Országos Törvénytár útján kihirdettetett. A királyhoz intézett hódolati föliratnak zajos éljenzésektől kisért fölolvasása után a rövid ideig tartó ülés véget ért. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1848-ki országgyűlés megnyitása Budapesten
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1446x1165 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella