D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_144_j.jpg
C Í M 
F ő c í m : Napon
B e s o r o l á s i   c í m : Napon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Mihalik
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1869-1910
V I A F I d : 96293739
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 17. sz. (1898. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vizsla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mihalik Dániel: Napon.
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Műcsarnokunk tavaszi tárlata mindig nemzetközi. A hazai művészek nem annyira erre, mint a téli tárlatra szoktak készülni. A tavaszi tárlat is azonban túlnyomón a magyar művészeké, noha ezek közül is sok hiányzik. Nagy számmal a külföld művészei úgy sem keresnek föl minket s legjobb alkotásaikat csak a többi tárlatok után küldik el Budapestre.
...
Az életképekben a tárlat most is a leggazdagabb és legváltozatosabb tárgyban, alakokban, színhelyben és hatásban. ... Mihalik Dániel sok eredetiséggel festett öt vizslát, a mint egy polczon sorban ülnek, és a napfényen sütkéreznek. "Napon" is a czíme, de sokan ráfogják, hogy az öt Barrisson-lány travesztálása. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mihalik Dániel (Tallós, 1869. december 14. - Szolnok, 1910. június 16.) festőművész, a Szolnoki Művésztelep egyik alapítója.
Alsóbb iskoláit Budapesten végezte. Gazdatiszt apja tudományos pályára szánta, de ő 1886-ban a Mintarajztanoda növendéke lett, ahol Gregus János, később Székely Bertalan tanítványa volt. Művészeti tanulmányait a Mesteriskolában Lotz Károly vezetése alatt, majd a müncheni képzőművészeti akadémián folytatta. 1897-től Budapesten barátjával Szlányi Lajossal, illetve a később hozzájuk csatlakozó Olgyai Ferenccel közös műteremben dolgozott. 1898-ban egy tájképével 4000 koronás díjat nyert, amiből Párizsba utazott és beiratkozott a Julian Akadémiára. 1899 telén részt vett a párizsi világkiállítás magyar osztályának rendezési munkáiban. 1901-ben tért haza. Ettől kezdve kisebb tanulmányutaktól eltekintve haláláig Szolnokon élt és dolgozott, egyike lett a szolnoki művésztelep alapítóinak. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Mihalik Dániel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mihalik Dániel: A Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 842x676 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella