D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_148_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bereczki Máté szobra a Kertészeti Tanintézet kertjében, Budapesten
B e s o r o l á s i   c í m : Bereczki Máté szobra a Kertészeti Tanintézet kertjében, Budapesten
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Mayer
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Győry
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1857-1908
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 17. sz. (1898. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fej
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bereczki Máté (1824-1895)
V I A F I d : 121410269
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bereczki Máté szobra a Kertészeti Tanintézet kertjében, Budapesten.
Dr. Győry István fényképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bereczki Máté emlékszobra.
Székes fővárosunk budai része e napokban egyszerű, de szép szoborművel gyarapodott. E bó 17-én vasárnap délelőtt 11 órakor leplezték le a kiváló magyar gyümölcsész, Bereczki Máté szobrát a Gellérthegy délnyugati lejtőjén elterülő magyar kir. kertészeti tanintézetben.
Bereczki volt a gyümölcsészet hazai művelői közt az első, a ki a gyümölcsfajtákból óriási gyüjteményt állítván össze, azokat saját megfigyelései és tapasztalatai alapján "Gyümölcsészeti vázlatok" czimű négy kötetes nagy munkájában teljes hitelességgel leírta, sőt a jobb fajtákat hazánkban el is terjesztette. Mennyi érdemet szerzett a szerény körülmények közt élt Bereczki e működésével a hazai gyümölcsészet ügyének, annak legjobb bizonysága az, hogy 1895 decz. 9-én 72 éves korában bekövetkezett halála után néhány héttel már széles körű mozgalom indúlt meg oly czélzattal, hogy e kiváló férfiú emléke méltóan megörökíttessék.
A Molnár István orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztos és Angyal Dezső kertészeti tanintézeti igazgató kezdeményezésére megalakult az emlékbizottság, s megindult a gyűjtés, mely rövid idő alatt másfélezer forintot eredményezett s ma már ott áll a Mayer Ede által mintázott és bronzba öntött mellszobor a kertészeti tanintézet parkjában, a tiszta jellemű és csöndben, elvonultan munkálkodó férfiú egyéniségéhez illő környezetben, fővárosunk egyik legkisebb pontján.
A leleplezési ünnepélyen jelen volt Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter, a ki az emlékmű létrejövetelét maga ötszáz forintnyi adománynyal segítette elő, gróf Bethlen András, a volt földmivelésügyi miniszter, s közéletünknek még több kiváló férfia. Molnár István, az emlékbizottság elnöke tartott beszédet, melyen Bereczki érdemeit méltányolta, s a lepel levétele után a szobrot szép szavak kiséretében átadta a kertészeti tanintézet igazgatójának, Angyal Dezsőnek. A beszéd után Haragos István kertészeti tanintézeti tanuló tett rövid beszéd kiséretében koszorút az emlékmű talapzatára, melyen e felirás olvasható: Bereczki Máté 1824-1895. Alatta pedig: Egész életét a hazai gyümölcstenyésztés fejlesztésére szentelte. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. április 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bereczki Máté (Romhány, 1824. szept.24. - Kunágota, 1895. dec. 9.) gyümölcsnemesítő, pomológus. Kőfaragó mester fiaként született, Bagyinszki Máté néven. Pesten jogot tanult. Egyike volt a márciusi ifjaknak, Petőfi, Vasvári, Jókai barátai közé tartozott. A szabadságharcban tiszti rangot érdemelt ki. 1849-ben üldözötté vált, bujdosnia kellett, csak 1857-ben részesült közkegyelemben. Mezőkovácsházán telepedett le, rövid ideig körjegyző volt, majd tíz évig házitanítóskodott. Munkaadói birtokán kezdett el pomológiával foglalkozni. A lepusztult gyümölcsös újjászületik a keze alatt: több mint ezer, a fajták különböző változataiból álló saját nemesítésű gyümölcsfát ültet el és nevel. Sosem részesült hivatalos kertészeti szakképzésben: tudását önképzéssel, könyvek, szakfolyóiratok olvasásával és gyakorlati tapasztalataiból szerezte. Vásárolt egy területet Kunágota pusztán, ahol a német, francia, belga, holland pomológusoktól hozatott gyümölcsfákból kialakította az akkori Magyarország egyetlen hiteles fajtagyűjteményét. Tevékenységének és mintagyümölcsösének híre volt egész Európában de még a tengerentúlon is. Rendszeresen publikált hazai és külföldi szaklapokban. Főműve egy négykötetes könyv, a Gyümölcsészeti vázlatok (1877-87), amit a gyümölcstermesztők még ma is bibliaként forgatnak: ebben többek között 472 féle körtét, 423 féle almát, 136 féle szilvát, 27 féle cseresznyét különböztet meg. Az ő nevéhez fűződik a jonatán alma első hazai ismertetése. Harminchárom éven keresztül, haláláig gondozta gyümölcsöskertjét, nemesítette fáit. Őt tekintik a hazai gyümölcsészet atyjának.
Magyar Szabadalmi Hivatal (Források: Magyar Tudománytörténeti Intézet, Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bereczki Máté mellszobra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 504x1191 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella