D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_157_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ellenség
B e s o r o l á s i   c í m : Ellenség
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Hegedűs
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1911
V I A F I d : 96655577
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 18. sz. (1898. május 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kocsma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falusi környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ellenség. - Hegedűs László festménye.
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Műcsarnok kiállításából. II.
...
Életkép ezúttal is sok látható a kiállításon. Kedélyes és vidám tárgy Hegedűs Lászlóé, melynek "Az ellenség" czímet adott, s tényleg csakugyan hadi lábon élő feleket mutat, katonát és czivilt, kiket humorral fegyverzett föl a festő. A hadgyakorlaton levő katonák, kiknek a sipkájokon látszik a fehér vászonszalagról, hogy csakugyan ellenségek, falusi korcsmába tértek be. Nem látszik rajtok, hogy tudomásuk volna az ellenséges területről. Pedig csakugyan itt az ellenség. A míg ők a csinos korcsmárosnét veszik ostrom alá, ugyanazon asztal túlsó végén ott van az ellenség: egy parasztlegény. Magában egyedül ül, ott, a hol máskor bizonyosan jobb dolga volt, a hol most is akadna helye a szép asszonynak. De hát katonáké a világ. A menyecske még kacsint is a portyázó katonákkal s a legény savanyún nézi a nyalka ellenséget. Gondolhatja, hogy esztendőre neki is módjában lesz az uniformis hatalmát venni magára; vagy visszaemlékezhetik, hogy ő sem volt különb. Az ellenség azonban rá sem figyel. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hegedüs László
Szentes, 1870 - Budapest, 1911
Tanulmányait Münchenben Hollósy Simonnál, Bécsben és a párizsi Julian akadémián folytatta, majd Benczúr Gyula tanítványa lett a Mesteriskolában. 1899-ben spanyolországi tanulmányutat tett. A szolnoki művésztelep alapítását kezdeményező memorandum aláíróinak egyike volt, 1902-ben az elsők között költözött a telepre. 1903-tól a Képzőművészeti Főiskolán tanított. (Forrás: kieselbach.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hegedüs László
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Madonna : Hegedűs László festménye a Képzőművészeti Társulat téli kiállításán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1183x754 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella