D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_163_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Amerikai Egyesült-Államok hadseregének egyenruházata
B e s o r o l á s i   c í m : Amerikai Egyesült-Államok hadseregének egyenruházata
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 19. sz. (1898. május 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : viselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünneplőruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyenruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerikai Egyesült Államok
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tüzérek. Lovas (díszben). Lovas katona. Gyalogsági törzstiszt. Tábornok. Tábornok (díszben). Tengernagy. Tengerész. Műszaki katona díszben. Gyalogos. Gyalogosok díszben.
Az Amerikai Egyesült-Államok hadseregének egyenruházata.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az éjszak-amerikai Egyesült-­Államok hadserege.
Az Egyesült-Államok szárazföldi haderejének magva az Unió költségén fentartott s a szövetségi kormány állandó rendelkezése alatt álló rendes hadsereg (United States Army); ehhez járulnak továbbá az egyes államok nemzetőrségei (State National Guar, State Militia).
A rendes hadsereget toborzás útján gyűjtött önkénytesekből szervezik, kik 5 évi szolgálatra kötelezik magukat s tetszésük szerinti fegyvernemhez sorozzák őket. Ezek szolgálatuk ideje alatt teljes ellátást élveznek s rendes fizetést húznak; ha szolgálatközben munkaképtelenekké válnak, akkor szolgálatuk idejéhez s munkaképtelenségükhöz mért nyugdijat kapnak. Az önkénytesek tisztek nem lehetnek. A tisztképzés czéljaira a west-pointi katonai akadémia szolgál, a hol évenként 371 kadét részesül a hivatásának megfelelő leggondosabb oktatásban. A rendes hadsereg teljes száma 27,832 emberre rúg s 10 lovasezredre (6602 ember, 430 tiszt), 25 gyalogezredre (14,002 ember, 877 tiszt) s 5 tüzérezredre (4305 ember, 280 tiszt) oszlik. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Myrbach Felician: Árkász az I. Ferencz József 1-ső hadmérnökezredtől
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Myrbach Felician: Dragonyos az I. Miklós orosz czár stájer- karintia-krajnai 5-dik dragonyos ezredtől
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1134x785 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella