D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_165_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Koroknyai Ottó
B e s o r o l á s i   c í m : Koroknyai Ottó
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 19. sz. (1898. május 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Koroknyai Ottó (1856-1898)
V I A F I d : 96583808
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Koroknyai Ottó.
Erdélyi fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Koroknyai Ottó.
1856-1898.
Koroknyai Ottó, a jeles festőművész elhunyt ápril 27-ikén este Budapesten, 42 éves korában. Barátai már régen tudták, hogy a derék embert nagy betegség sorvasztja, melyre hiába keresett gyógyulást Olaszország szép ege alatt is. Gégesorvadása az ezredévi kiállítás bezárása után kezdődött, mikor a kormány által megvásárolt nagy történeti képét, ("Mátyás király Bécs előtt") részben átdolgozta egy hideg teremben és meghült. Koroknyai gyorsan tünt föl 1886-ban, mikor a "Javíthatatlan" életképével tizenkilencz versenyző közül elnyerte a 6000 frankos Munkácsy-díjat. Ezzel a szép tehetségű fiatal ember Párisba ment s Munkácsy oldala mellett tanult tovább. Koroknyai (családi nevén Trost) Budapesten született, de családi körülményei következtében fiatal gyermek korában Bécsbe jutván, ott végezte be iskoláit. 1871-ben a bécsi képzőművészeti akadémián iratkozott be, majd Angeli és Makart tanítványa lett. Nem sokára visszajött hazájába, és Baranyában, Bácsmegyében, Somogyban töltött hosszabb időt, s itt ismerkedett meg a magyar néppel. Sok arczképet festett ekkor, de ekkor festette jó magyar zamatu első életképeit is. Ezek voltak: "A javíthatatlan." "Hogy meguőttél." "Olyan." 1885-ben jött Budapestre a Benczur mesteriskolájába, de megnyervén a Munkácsy-dijat, csakhamar Párisba utazott. Itt finomúlt izlése, felfogása, előadásában erőteljesebbé vált. A franczia fővárosban készült egy drámai tárgyú életképe: "A meggyilkolt háza előtt." Arczképeket a párisi Szalonban is állított ki. Hazatérvén 1891-ben, egy évet Alcsuthon, József főherczeg birtokán töltött. Szorgalmasan dolgozott, vázlatokat csinált, arczképezett s históriai tanulmányokat tett, nagyobb történeti művekhez készülvén. De csak egy nagy képet a győzelmes Mátyásnak Bécsbe vouulását bírta már megfesteni. Betegségére enyhülést keresni nejével, Kotsi-Horváth Jolán festőművésznővel, tavaly őszszel Olaszországba ment, de csak betegebben jött vissza. Szelleme, teste megtört, és a halál sok szeuvedésnek vetett véget, de nagy becsvágyat is ragadott el. Temetéséről a képzőművészeti társulat gondoskodott. Április 30-ikán tették sírba megkoszorúzott koporsóját a kerepesi-uti temetőben. A végtisztességen valamennyi művésztestület képviseltette magát, ott volt azonkivül a budapesti művészkolónia valamennyi tagja. A gyászszertartás után Hock János, mint a Nemzet Szalon alelnöke, az elhunyt pályatársai nevében mondott bucsubeszédet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : [2007-ben] Helyreállították Koroknyai Ottó Mátyás Bécs előtt című festményét a nagyváradi püspöki palotában. Restaurált állapotában díszíti a nagyváradi római katolikus püspöki palota egyik termét Koroknyai Ottó monumentális alkotása, a Mátyás Bécs előtt című olajfestmény. A 7x5 méteres műalkotás helyreállítását a napokban fejezte be Kiss Lóránt és Pál Péter, a marosvásárhelyi restaurátorok két hónapi munkáját Molnár Dénes képzőművész és a kolozsvári képzőművészeti egyetem restaurátor szakának három hallgatója segítette. (Forrás: kronika.ro)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Régi helyén a tabló
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagyvárad: monumentális festményt restauráltak a Barokk Palotában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Régi helyén a tabló
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koroknyai Ottó: Mátyás Bécs előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 543x762 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella