D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_173_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ütközetre készülés a hadihajón
B e s o r o l á s i   c í m : Ütközetre készülés a hadihajón
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 20. sz. (1898. május 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csatahajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ágyú
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : legénység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1898
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ütközetre készülés a hadihajón.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mostani háborús időben, midőn két erős tengeri hatalom küldi hadihajóit egymás ellen, nem lesz érdektelen tájékozódást szerezni róla, hogy minő előkészületeket tesznek a hadihajón közvetlenül, mielőtt ütközetre mennek s milyen munkálatokkal hozzák rendbe a hajót a bekövetkezendő csatára?
...
A munkálatok főczélja: az ágyúkat az ütközetre előkészíteni, a fedélzetet minden fölösleges tárgytól megszabadítani, hogy az ágyúkkal való czélzást semmi se akadályozza s a személyzetnek mindenfelé szabad járása legyen, a tűzveszélyes, gyulékony tárgyakat biztos helyre vinni s minden előkészületet megtenni, hogy a hajó és a személyzet az ütközet veszedelmei ellen lehetőleg védve legyen s a bekövetkezhető bajokat lehetőleg orvosolni lehessen.
Az előkészületek közben a fedélzetről számos elmozdítható tárgyat egyszerűen a tengerbe dobnak, mert az ellenséges golyók ellen azok úgysem nyújtanak menedéket s a lövések által szétszaggatott s szerterepülő forgácsaik csak növelnék a veszedelmet. Rendesen a csónakokat is egymással összekötözve szabadjára vizre bocsátják, de ütközet után, ha lehetséges, újra összeszedik. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. május 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A spanyol-amerikai háború Kubában robbant ki 1898-ban és a Fülöp-szigeteket akkor érte el, amikor George Dewey amerikai hajói vereséget mértek a Manila-öbölben állomásozó spanyol hajókra. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A cavitei tengeri csatában elpusztult spanyol hadihajók: Don Juan d' Austria, Castilla, Valesco, Reina Christina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 725x869 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella