D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_107_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mark Twain
B e s o r o l á s i   c í m : Mark Twain
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : amerikai irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Twain, Mark (1835-1910)
V I A F I d : 50566653
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mark Twain
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az amerikai irodalom, bár egészben véve nem virágzott fel annyira, mint a gazdasági élet óriási föllendülése mellett várni lehetett volna, mégis egy-két kiváló tehetségű mívelőjével tekintélyes helyet foglal el a nagy európai nemzetek irodalmai mellett. A dráma terén ugyan alig alkottak valami figyelemre méltót az amerikaiak, a lírai költészet művelői között is kevés van, a ki a tengeren innen is ismertebbé tudta volna tenni a nevét, de a regény s kivált a rövidebb novella jeles és világszerte szívesen olvasott mívelőkre talált Amerikában. Közöttük Poe Edgár és Bret Harte mellett a legismertebb és legbecsültebb az amerikaiak eredeti és elmés humoristája: Mark Twain. A jeles amerikai író, a budapesti lipótvárosi kaszinó meghívására, hol e hó 25-én felolvasást tart, e napokban meglátogatta fővárosunkat s ez alkalomból itt adjuk arczképét és életrajzát" (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 13. sz. (1899. március 26.))

"Kevéssel 8 óra után belépett Mark Twain a terembe, hol harsány éljenzéssel fogadták. Mikor a zaj elcsillapult, a hírneves iró belekezdett az előadásba és kis szünetekkel megszakítva elmon­dott négy humoros karczolatot, melyeket a közön­ség már mind ismerhet Mark Twain könyveiből, de a melyek - legalább a hatás tekintetében - ujaknak tetszettek, úgy megelevenedtek az ő elő­adásában. Mert Mark Twain párját-ritkitó előadó. Otthonosan érzi magát a felolvasó-asztal előtt, a honnét csevegőn könnyedén hangzanak a szavai. Az egész ember kész színész számba megy. Megfe­lelő taglejtéssel kiséri szavait, a melyhez a szem és arczkifejezés is mindig talál. S mikor másokkal folytatott humoros párbeszédeit adja elő, érvényre juttatja a különböző hangárnyalatokat is. Fárad­hatatlan beszélő, a ki önmaga is élvezni látszik elő­adása közben." Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 14. sz. (1899. április 2.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Mark Twain
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 752x979 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János