D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_171_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Széchenyi Manó, a király oldala melletti miniszter
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Széchenyi Manó, a király oldala melletti miniszter
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 20. sz. (1899. május 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : udvari tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külpolitika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchenyi Manó (1858-1926)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Széchenyi Manó, a király oldala melletti miniszter
Fénykép után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az új miniszter a szabadelvű politikai iránynak őszinte híve. Gyors fölfogás, határozottság és szókimondó egyenesség jellemzi, mely tulajdonaival a diplomatának előkelő finomsága és nagyvilági modora párosul. Megszokta és szereti a komoly munkát. Hivatalos dolgaiban szigorú és pontos, de e mellett igen jó ós méltányos főnök. Nagyon érdeklődik a mezei gazdaság iránt s kedveli a falusi életet. Kiváló lóismerő és gyakorlott lovas; de kedveli a férfias szórakozásoknak minden nemét. Képünk is, mely újabb időből talán egyetlen fényképe, yacht-öltözetben tünteti föl. Gróf Széchenyi Manó sokat foglalkozik különösen a történelmi és társadalmi tudományokkal, igen sok nyelvet tud. Melegen érdeklődik a művészetek minden ága iránt s maga is jeles zongorázó. A kik közelebbről ismerik, páratlan jó szivü embernek mondják, ki mindig és mindenütt kész a szegényeken segíteni s a jótékonyságot gyakorolni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 20. sz. (1899. május 14.))

Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Manó István Károly Mária (Sopron, 1858. július 30. - Sennyefa, 1926. december 29.) őfelsége, a király személye körüli miniszter, diplomata, a Szuverén Máltai Lovagrend díszlovagja, császári és királyi kamarás, az I. osztályú Vaskorona- és a Lipót-rend lovagja, titkos tanácsos. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Széchényi Manó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A király személye körüli miniszterek listája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 685x1025 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János