D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_189_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A városligeti iparcsarnokban rendezett aczetilén-killításból
B e s o r o l á s i   c í m : Városligeti iparcsarnokban rendezett aczetilén-killításból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 22. sz. (1899. május 28.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Elektrodinamika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ipari kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : acetilén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gáz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : világítástechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gázvilágítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 14. kerület. Városliget
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1899
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A városligeti iparcsarnokban rendezett aczetilén-killításból
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagyszerű fölfedezésekben gazdag századunknak kétségkívül egyik nevezetes vívmánya az aezetilén gáz fölfedezése, illetve gyakorlati czélokra való felhasználása. Közel egy évtizedig tartó fáradságos és életveszélylyel járó kísérletezés után sikerült e bámulatos világító anyagot annyira tökélesíteni, hogy ma már veszélytelenül használhatjuk úgy világítási, mint erőmun­ kálati czélokra." [...] "A mint értesülünk, Orsován vizerőre rendeznek be az idén egy nagyobbszerű gyárat, a mely 25 krajczárjával adhatja majd a kalcium karbid kilóját. E nagyszerű jövővel biró világítás terén a közel jövőben még nagy haladást várhatunk, különösen ha a rendkívüli olcsó anyagokból álló kalcium-karbid gyártását még jobban egyszerűsítik. Hogy ez új iparág tökéletesítésén mennyire dolgoznak a vegyészek, bizonyítja a nem rég megnyílt második nemzetközi aezetilén kiállítás, melyet Budapesten a városligeti iparcsarnokban rendeztek" (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 22. sz. (1899. május 28.))

Az acetilén (etin, C2H2), gáz halmazállapotú, telítetlen szénhidrogén. Az acetilént Edmund Davy ír kémikus állította elő 1836-ban. A világon elsőként Tatán, 1897. július 24-én este fél kilenckor, 21 helyen, gyulladtak fel utcai acetilénlámpák. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Iparcsarnok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1630x1126 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János