D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_198_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vadlúd vadászat lesből
B e s o r o l á s i   c í m : Vadlúd vadászat lesből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az apróvad vadászata" czímű műből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Sperling H. vízfestményei után készült képek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Sperling
U t ó n é v : Heinrich
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1924
V I A F I d : 20458923
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 23. sz. (1899. június 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lúd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon élő állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vadlúd vadászat lesből
"Az apróvad vadászata" czímű műből
Sperling H. vízfestményei után készült képek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az apróvad vadászata. Irta" [Carl Emil] "Diezel, fordította és a hazai viszonyoknak megfelelően átdolgozta dr. Mika Károly. A vadászat kedvelői nemcsak élvezettel olvashatják e szép kiállítású, terjedelmes könyvet, hanem sokat tanulhatnak is belőle. Tizenkilencz fejezet van a kötetben, a melyek közül az első a vadászebekről, az utolsó a lövés művészetéről s az újkor vadászfegyvereiről szól, a közbeeső tizenhét fejezet az őz, a nyúl, az üregi nyúl, a róka, a borz, a farkas, a vadmacska, a vidra, az apró ragadozók, a fogoly, a fáczán, a császármadár, az erdei szalonka, a közönséges sárszalonka, a vadréczék, a vadludak s a ragadozó madarak vadászati módját és természetrajzi ismertetését tárgyalja. S mindezt igen vonzó előadásban, közben érdekes dolgokat mondva el az állatok életéből, azoknak sokszor meglepő sajátságairól, a mit nem csak a vadász, hanem bárki is nagy élvezettel olvashat. A díszkiadású könyv 722 oldalra terjed s 16 szines, 20 műnyomású teljes és 214 szövegképpel van illusztrálva. Kiadja az Athenaeum r.-társulat, ára 10 forint. A könyvet díszítő képek közűl [itt bemutatott] "egy sebesült vadludat ábrázol, a mint a rá menő vizslát szárnycsapásaival akarja visszariasztani." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 19. sz. (1899. május 7.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vadlúd és a vizsla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kisjenői vadászatokról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1440x995 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János