D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_235_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Radó Kálmán
B e s o r o l á s i   c í m : Radó Kálmán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Erdélyi fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 28. sz. (1899. július 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Radó Kálmán (1844-1899)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Radó Kálmán.
Erdélyi fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Radó Kálmán főispán, cs. kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, sárvári országgyűlési képviselő. Sopronban járt gimnáziumba, majd Eperjesen jogi tanulmányokat folytatott. 1867-ben lett a sárvári járás szolgabírája, és két ciklus alatt (1869-72 és 1872-75) a kerület országgyűlési képviselői tisztségét is ellátta. Ezalatt a Deák-párt tevékenységét támogatta. A pártfúziót követően azonban nem jelöltette magát, hanem birtokán gazdálkodott és megyei ügyekkel foglalkozott. 1867-ben a répcelaki családi kúriáját kastéllyá építtette át. Elnöke lett a Rába-szabályozási társulatnak, 1881-től pedig a kormány megbízta a társulat kormánybiztosi feladatainak ellátásával. 1882-ben kinevezték Vas vármegye főispánjává, amely tisztséget 12 éven keresztül viselte. Apjához hasonlóan ő is betöltötte az evangélikus egyház világi felügyelői tisztségét, 1893-ban Ferenc József valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki. Elnöke volt a Budapesti Bankegyesületnek, a Fonciére biztosító intézetnek és a Vasvármegyei Gazdasági Egyesületnek. 1896-ban szabadelvű párti programmal a felsőőri kerületben szerzett mandátumot, többször vett részt a delegációk munkájában. Számos hazai és nemzetközi kitüntetést (Lipót-rend, a porosz János-rend és a szerb Takova-rend) szerzett. (Forrás: nadasdymuzeum.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasvármegye szolgabírói kara I.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 809x1035 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn