D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_522_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dudley
B e s o r o l á s i   c í m : Dudley
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1-53. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Dudley, Robert (1532-1588)
V I A F I d : 52588603
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dudley.
Egykorú festmény után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Róbert Dudley, L. gróf, Erzsébet angol királynő kegyeltje, a hollandi államok helytartója s az angol hadsereg fővezére, szül. 1532., megh. 1588 szept. 4. L. legifjabb fia volt az 1553 kivégzett s Grey Janka tragédiájában szereplő Northunberlandi hercegnek. Maga is huzamosabb ideig a Towerban volt elzárva, hol kemény bánásmódban részesült. Itt pillantotta meg a nővére Mária királynő parancsára szintén fogva tartott Erzsébet hercegnőt, aki azután trónralépése után kegyével megajándékozta és szeretőjének is fogadta. Erzsébet 1558. főlovászmesterré, majd titkos tanácsosává léptette elő s javakkal is megajándékozta. És L., kinek jellemének a hiuság egyik fettünő vonása volt, minden tartózkodás nélkül kihasználta az uralkodónő kegyét s nemsokára korlátlan hatalomra tört; sőt egy ideig Erzsébet kezére vágyakozott s ármányaival meghiusította Erzsébet tervezett házasságát egy osztrák főherceggel. Neje a szépségéről hires Robsart Amy volt, kitől azonban elválva élt s kinek korai és váratlan halálát sokan méregnek tulajdonították, melyet neki maga L. nyujtott volna. Walter Scott Kenilworth c. regényében ezt a gyanut érdekesen és szövevényesen felhasználta. L. Stuart Mária viszontagságos életében is kétszer szerepet játszott. Erzsébet királynő, kit az elbizakodott L. gyengédtelen célzásai sértegettek, 1563. azzal a tervvel foglalkozott, hogy kegyeltjét Stuart Máriával összeházasítja. ezt a tervet azonban Mária büszkén visszautasította. Később, midőn a skót királynő (1568) angol földre menekült, L. titokban előmozdította annak a Norfolk herceggel tervezett házasságát; nemsokára azonban ő maga jelentette föl a titkos szövevényt Erzsébetnek, ki őt már korábban Leicester gróffá és Denbigh báróvá nevezte ki, most pedig újabb javadalmakkal megajándékozta. 1577. a bizalmas viszony Erzsébet és közötte egy időre megszünt. L. ugyanis Latticc Knollyst, Essex Walter gróf özvegyét vette el titkon nőül, akinek férjét a közvélemény szava szerint hasonlóképpen méreggel tette el láb alól. Hosszabb idő elteltével azonban Erzsébet újra megbocsátott neki és újra kegyeibe fogadta. 1585. azon angol segélyhadak fővezére lett, melyek a hollandok segélyére siettek a spanyolok ellen. L. új tisztében korlátlan önkénnyel és kegyetlenséggel járt el s arra kényszerítette a megszorult hollandokat (1586 febr.), hogy őt helytartójuknak s hadseregük fővezérének ismerjék el. Minden jel arra mutatott, hogy az elkényeztetett L. nem csekélyebre, mint egyeduralomra törekszik s segélyére utalt nemzet felett. A sok panaszra végre Erzsébet kénytelen volt elbizakodott kegyeltjét 1587. visszahivni; kárpótlásul azonban ama hadsereg fővezérévé nevezte ki, mely az angol fővárost és a partokat a fenyegető spanyol armada ellen megvédendő vala. Alig hunyta be L. szemeit, midőn a takarékos királynő kegyeltjének összes javait lefoglaltatta s nyilvánosan elárverezte, hogy eképen a reá fordított kincseket visszakapja. Kegyeit egyébként L.-nek ekkor 21 éves mostohafiára, Essex Róbert (l. o.) grófra ruházta át. V. ö. Bekker E., Elisabeth u. L. (Giessen 1890). L. az Erzsébetről szóló munkákat. (Forrás:Pallas nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pallas nagy lexikona: Leicester
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Robert Dudley, Earl of Leicester (c.1531-1588)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 646x890 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella