D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_026_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Havazás - Utczai kép a fővárosból
B e s o r o l á s i   c í m : Havazás - Utczai kép a fővárosból
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Bálint
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1914
V I A F I d : 6144813883405036397
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 3. sz. (1900. január 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Meteorológia
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tél
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Havazás. - Utczai kép a fővárosból.
Bálint Árpád rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Havazás a fővárosban.
Mikor künn a mezőn elkezd a hó szép lassacskán szállingózni, csendes megelégedéssel szemléli a gazda jól befűtött szobája ablakából; örül a szíve, hiszen olyan jó lesz az a lehulló szép fehér takaró fagycsipte vetéseinek, olyan vigan kitelelhetnek annak védő enyhe alatt. Nézi, nézi, a mint egyik hópehely a másik után ereszkedik le földjére, mindegyik szem egy-egy biztatás arra, hogy a vetésnek tavaszig nem esik baja.
De nem kevesebb örömöt okoz a hóesés annak a sok szegény embernek is, a kik télire is a fővárosba szorultak. Ezeknek csak igazi áldás a hó s nincs az a gazda, a ki nagyobb örömmel fogadná az első lefelé hulló fehér pelyhet, mint ezek a szegény emberek. S mentől sűrűbben esik, mentől jobban sietnek esernyőik alatt a fényes utczákon a jól öltözött urak és hölgyek, annál megelégedettebb ábrázattal szedik össze szerszámaikat a didergő szegény emberek:
- Hála Isten, esik a mi kenyerünk!
S bizony kész kenyér is nekik az a szép fehér, csillogó hó.
Mert hát a vidéken ott hagyják a havat, a hova leesik s rábízzák az enyhe időre, tavaszi napsugárra, hogy takarítsa el onnan, de a fővárosban ez is máskép van.
Nincs itt maradása a hónak. A mikor leesett, azonnal neki állítják a munkások százait, a kik lapáttal, seprűvel neki esnek, halmokba rakják, aztán pedig szekéren kihordják s bele forgatják a Dunába, a miért esténként jó napszám üti a markukat s telik kenyérre sőt szalonnára, kolbászra és sonkahulladékra is.
Igaz, hogy egy kicsit rontják a keresetet a hó-ekék, a milyen sok van már a fővárosnak. Ezek bizony gyorsan végig söprik az utczákat s hamar barázdába kotorják a hótömeget; de azért kézi munka is sok kell. Hiszen egy-egy valamirevaló hóesés kitakarítása 20-30 ezer forintba kerül s némely havas esztendőben 100 ezer forinton felül megy a főváros hótisztítási költsége. Ezért mondják az utczákon ácsorgó szegény emberek, ha sűrű, szürke fellegek gyülekeznek az égen:
- Hej, csak adna az Isten mentől több havat!
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Skuteczky Döme: Könnyű más kárán nevetni : Az Országos Képzőművészeti Társulat téli kiállításából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1829x1264 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella