D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_073_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hortobágyi pásztortanya
B e s o r o l á s i   c í m : Hortobágyi pásztortanya
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Koszkol
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1868-1935
V I A F I d : 18149066526665601224
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 9. sz. (1900. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pásztorkodás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kunyhó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : füves puszta
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alföld (síkság)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagy-Alföld
G e o N a m e s I d : 676770
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hortobágy
G e o N a m e s I d : 719894
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hortobágyi pásztortanya. - Koszkol Jenő festménye. A párisi kiállításra küldött magyarországi néprajzi tárgyak csoportjából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Párisba szánt ősfoglalkozási gyűjtemény új gyűjtés és a magyaron kívül ügyet vet a tótságra és oláhságra is... A tárgyi részt megvilágítják Koszkol Jenő festőművész képei, a melyek a halász- és pásztorélet kereteit tüntetik föl s felfogásban és kivitelben elsőrendű alkotások. Egy balatoni fölvetett orrú, egy törzsből vájt hajó körűl tíz táblán a tárgyak vannak csoportosítva; tíz kép adja ehhez az összefoglaló részt.
Egyik képünk bemutatja a balatoni őshalászokat a Zala folyó torkolatában; a másik a Hortobágy egyik körűlárkolt és sánczolt teljes pásztor tanyáját kunyhóval, vasalóval, ösztörűvel és az ott folyó élet képével. Mind a két kép eredeti; eddigi ismereteink szerint önálló tipusok. Ezek ahhoz a műhöz tartoznak, a melylyel a kir. magyar Természettudományi Társulat e sorok íróját [Herman Ottót] megbizta. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az "ősfoglalkozások" kifejezést Herman Ottó alkotta, s a népies halászatot és pásztorkodást jelölte vele. Úgy vélte, ezek pusztuló emlékei megismerése kulcsot adhat a magyar őstörténet kutatójának kezébe, mert aki - mint írta - "nem ismeri a most élő magyarságban megőrzött ősi elemeket, hiába keresi a nemzet őshazáját, - helyesebben eredetét, fejlődése menetét".
Herman Ottó nagy hatású munkáit, az általa összeállított kiállításokat az ősfoglalkozásokat megjelenítő gazdag képanyag kísérte. Könyveit, cikkeit részben saját rajzai, részben általa felkért művészek - elsősorban Jankó János, Nécsey István, Koszkol Jenő, Vezényi Elemér - művei illusztrálják. Ilyen képeket használt fel az 1896-os millenniumi kiállításon s különösen az 1900-as párizsi világkiállításon, ahol Koszkol Jenő erre a célra festett tíz nagyméretű festményével kívánta szemléletessé tenni a magyar ősfoglalkozásokat. Hasonló műveket ezt követően rendelt munkatársaitól. (Forrás: Néprajzi Múzeum : Kiállítások - Ősfoglalkozási képek)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koszkol Jenő: Putri a Dobos területén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Koszkol Jenő: Balatoni halászok a Zala folyó torkolatában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Néprajzi Múzeum : Kiállítások - Ősfoglalkozási képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1871x1339 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella