D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_089_f.jpg
C Í M 
F ő c í m : Molière szobra
B e s o r o l á s i   c í m : Molière szobra
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Théatre Françaisból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 11. sz. (1900. márczius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dráma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Poquelin, Jean-Baptiste (1622-1673)
V I A F I d : 2474502
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Molière szobra.
A Théatre Françaisból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy és méltó sajnálkozással fogadta az egész művelt világ a francziák nemzeti szinházának, a legrégibb és legnagyobb hirnevű műintézetek egyikének, a Théatre Françaisnek pusztulását. Ez intézet nemcsak a franczia szinművészetnek volt legfőbb büszkesége, hanem a többi nemzetek drámairodalmára és szinészetére is nagy, gyakran átalakító hatással volt. Itt ápolták a klasszikus franczia tragédia s a magasabb stílű franczia vígjáték hagyományait, itt áldoztak legtöbb lelkesedéssel s legnagyobb művészettel Corneille, Racine, Molière, a három legnagyobb franczia drámaíró emlékének...
A most leégett épületnek nem annyira külseje, mint inkább belső berendezése volt rendkívül díszes; míg belsejét gyakran átalakították, külsejét kegyeletből gondosan megtartották régi, hagyományos alakjában. Különböző helyiségeit annyi művészi kivitelű emlékszobor díszítette, hogy azt mondták róla, hogy egybe van itt gyűjtve a franczia színészet és drámairodalom története szobrokban. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Molière (1622-1673)
A Molière írói álnév, valódi neve Jean-Baptiste Poquelin. Jogot végzett, de az ügyvédi pálya nem érdekelte, és színész lett. Egyéves sikertelen párizsi szereplés után másfél évtizedig Dél-Franciaország városait járta saját társulatával. 1658-ban tért vissza a fővárosba. XIV. Lajos kedvence lett. ... 1665-től betegeskedni kezdett. A tüdővészben szenvedő Molière a Képzelt beteg egyik előadásán lett rosszul, s néhány órával később meghalt. (Forrás: Barangolás a stílusok világában, berze.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Molière
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paris Comédie Française: Molière
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dans l'enceinte de la Comédie Française
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moliére szobra a Comédie Francaise-ben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jean-Baptiste Molière
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 871x843 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella