D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_089_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "foyer" szoborcsarnoka
B e s o r o l á s i   c í m : Foyer szoborcsarnoka
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Théatre Françaisból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 11. sz. (1900. márczius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : előcsarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A »foyer« szoborcsarnoka.
A Théatre Françaisból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy és méltó sajnálkozással fogadta az egész művelt világ a francziák nemzeti szinházának, a legrégibb és legnagyobb hirnevű műintézetek egyikének, a Théatre Françaisnek pusztulását. Ez intézet nemcsak a franczia szinművészetnek volt legfőbb büszkesége, hanem a többi nemzetek drámairodalmára és szinészetére is nagy, gyakran átalakító hatással volt. Itt ápolták a klasszikus franczia tragédia s a magasabb stílű franczia vígjáték hagyományait, itt áldoztak legtöbb lelkesedéssel s legnagyobb művészettel Corneille, Racine, Molière, a három legnagyobb franczia drámaíró emlékének...
A most leégett épületnek nem annyira külseje, mint inkább belső berendezése volt rendkívül díszes; míg belsejét gyakran átalakították, külsejét kegyeletből gondosan megtartották régi, hagyományos alakjában. Különböző helyiségeit annyi művészi kivitelű emlékszobor díszítette, hogy azt mondták róla, hogy egybe van itt gyűjtve a franczia színészet és drámairodalom története szobrokban. Újabb keletű részek voltak a vesztibül és a foyer; az előbbi nemes egyszerűségű oszlopcsarnok, mindenfelé szétágazó lépcsőkkel, melyek között a renaissance-stilű főlépcső márvány kariatidjaival, finom művű vaskorlátjával, gyönyörű építészeti vonalaival, valóságos remeke volt az újabbkori franczia építőművészetnek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paris - la galerie du Theatre Francais
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Comedie Francaise, View of the Foyer, before 1902
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Salle de la Comédie-Française, Foyer du public Pierre Dux, pris de la galerie des bustes
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella