D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_130_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Postagalambok ősei: Angol Carier és sirályka
B e s o r o l á s i   c í m : Postagalambok ősei: Angol Carier és sirályka
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 16. sz. (1900. április 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : galamb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költöző madár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattenyésztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postagalamb
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Postagalambok ősei: Angol Carier és sirályka.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hazai postagalamb-tenyésztés.
A postagalambok meghonosítása, vagyis a galamboknak postagalambokká való szakszerű idomítása és tenyésztése Európában nem régi keletű. Komolyan csakis az 1870. évi porosz-franczia hadjárat óta foglalkoznak vele, minthogy akkor fényesen bebizonyúlt, mily fontos tényező lehet a postagalamb háborús időben.
...
Érdekes és a galambkedvelőkre nézve szükséges tudni a postagalambok származását s azok tulajdonságait is.
A postagalambok a különféle galambfajok czélszerű keresztezése által származnak. Mint törzsszülők tekintendők a következő fajta galambok: a sirályka, parlagi galamb, keringő és a carrier.
A tenyésztők ez idő szerint a postagalambokat két fajra osztják: lüttichiekre és antwerpeniekre.
A lüttichiek élénkek, éberek, jó időben felette nagy kitartásúak a repülésben, hátrányukra szolgál felette rövid és vastag csőrük, a mi miatt fiókjaikat úgyszólván képtelenek fölnevelni, miért is rendszerint az etetésre és nevelésre hosszabb csőrü galambdajkákat kell tartani. Az antwerpeni faj büszke, délczeg tartású, vidor, tüzes és nagy erőt, kitartást eláruló faj. Különösen szeles időkben, a mikor más faj galambot a szél hány-vet, ez bámulatos erővel tör czélja felé. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Angol karrier fajtaleírás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Postagalambok otthona
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Postagalamb
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 840x770 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella