D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_179_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A király megérkezése a Nemzetközi Ebkiállításra
B e s o r o l á s i   c í m : Király megérkezése a Nemzetközi Ebkiállításra
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 21. sz. (1900. május 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : király
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ferenc József (Magyarország: király), I. (1830-1916)
V I A F I d : 32787948
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A király megérkezése a Nemzetközi Ebkiállításra. - Erdélyi fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ebkiállításról.
Zajos csaholástól visszhangzott a múlt hét szombatján, s vasárnap és hétfőn a Tattersall egyik nagy födött helyisége, hol hosszú sorokat alkotó ketreczekben kevés híjján négyszáz mindenféle kutya volt elhelyezve: borjú nagyságú hatalmas állatok, macskánál kisebb apróságok, sima szőrűek, bozontosak, szálkások, vérebek, házőrzők, vadászkutyák, agarak, ölebek stb. a legnagyobb változatosságban. Mindenik ketreczben táblácskák hirdették a bent zajongó, vagy békén heverő állatok mineműségét, tulajdonságait, szerzett netaláni érdemeiket, hogy t. i. melyik nyert már itt, vagy másutt valami kitűntetést, ...
Mindezt a sok állatot pedig az ebkiállítás kedvéért gyűjtötték itt össze, a melyet az "Országos magyar ebtenyésztő egyesület" rendezett. A kiállítás nemzetközi volt; szombaton délelőtt nyitotta meg Darányi Ignácz földmívelési miniszter, kit ez alkalommal az egyesület elnöke, Gromon Dezső államtitkár üdvözölt.
A kiállítást sokan látogatták s gyönyörködtek a valóban szép és értékes állatokban. ...
A kiállítást hétfőn Ő Felsége a király is meglátogatta, valamint József és József Ágost főherczegek. Széll Kálmán miniszterelnök, Darányi Ignácz, Fejérváry Géza, Plósz Sándor és számos előkelőség érkezett a király fogadására. Ő Felsége hosszasabb ideig szemlélte a szép ebeket s több ízben adott megelégedésének kifejezést. Majd megtekintette a "műkotorék" bemutatását is, hol a kis borzebek megtámadták s legyőzték a rókát. Sőt ezután egészen váratlanul, még egyszer vissza kivánt menni a felség a kiállításba, a mi már maga is mutatja, hogy mennyire sikerűlt az. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: I. Ferenc József magyar király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi: A király a kiállított ebek megtekintésére indúl, Darányi minisztertől és Gromon Dezső kiállítási elnöktől kisérve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Ferenc József, Magyarország királya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1660x995 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella