D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_368_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az új vasút gerendázata építés közben, alulról
B e s o r o l á s i   c í m : Új vasút gerendázata építés közben, alulról
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Vojtek
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1860-?
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Stromszky
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 44. sz. (1900. november 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Út- és vasútépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : rakpart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. vége
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új vasút gerendázata építés közben, alulról.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az alsó rakodóparton ez év májusban kezdték építeni s 5 hónap alatt már befejezték. Szélességben nyolcz métert foglal el a rakodópartból. A szerkezete vas és beton. Három sor széles vasoszlop tartja az egész pályát. A vasoszlopokon fekszenek az áram-vezetésre szolgáló csatorna-alaku vasbakok, ezeket hatalmas keresztgerendák kötik össze, a melyek a hoszszában fektetett vasgerendákra támaszkodnak. Az alsó oszlopzat közeit raktárhelyiségek építésére használták fel. A külső oszlopokhoz diszes kiképzésű falazatot építettek, vasrostélyu ablakokkal, vasajtókkal látták el az egészet, s kész volt a vasraktár, a melyet semmiféle árvíz el nem pusztíthat. S a viadukt alatti tárházaknak tetszetős külsőt is adtak, mert tele aggatták a hajózás mindenféle jelvényével, az egyes tárházak közt pedig helyenként tágas átjárókat hagytak a felső partra vivő lépcsőkhöz. A viadukt felső része, maga a pálya olyan, mintha sík földön épült volna. A viadukt beton és vastető szerkezetébe van elhelyezve az áramvezető csatorna s a kettős sínpár közeit keramit burkolat fedi. A viadukt az egész dunaparti korzót érinti, s hosszában erős és csinos munkájú vaskorlát szegélyezi mindkét oldalán. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az új vasút sinpárjai a Dunaparton
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A viadukt alja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1319x849 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter