D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_374_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Teatro Olimpico belseje Vicenzában
B e s o r o l á s i   c í m : Teatro Olimpico belseje Vicenzában
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Palladio
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1508-1580
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 45. sz. (1900. november 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : középület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vicenza
G e o N a m e s I d : 3164419
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Teatro Olimpico belseje Vicenzában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Palladio itteni működésének hatása alatt s az ő tervei alapján jött létre néhány évvel az ő halála után a hires Teatro Olimpico, a mely a Basilika mellett Vicenzának talán legnagyobb nevezetessége. A renaissancenak az ókori irodalomért való rajongása egyik utolsó fellobbanásával létet adott a Palladio városában az "01ympiaiak akadémiájáénak, egy irodalmi társaságnak, melynek czélja antik drámák teljesen korhű szinrehozása volt. Az első eszme alighanem attól a vicenzai Trissinótól eredett, a ki Palla-diónak is pártfogója volt fiatal korában s a ki a drámai irodalom egyik újjáteremtője lett a 16 dik század első felében. Mert a dráma is, úgy mint az irodalom és művészet legtöbb ága, az olaszoknak köszönhette rénaissance-át az új-kor elején, habár a mű befejezése az angol Shaksperenek jutott osztályrészül és talán épen azért nem juthatott ez az újjászületés befejezésre az olaszoknál, mert nagyon is közvetetten és erős hatása alatt állottak az antik szinmű-irodalomnak és játékszínnek, mint azt a vicenzai Teatro Olimpico legérthetőbben bizonyítja (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 11.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Andrea Palladio (1508. november 30. - 1580. augusztus 19.) észak-itáliai építész. Klasszikus szépségű, tiszta vonalvezetésű palotáival és villáival, s főleg oszlop- és pillér-architektúrás homlokzatainak az antik oszloprendből kiinduló, de merőben egyedi (ú.n. Palladio-motívum), új arányaival és jellegzetes ritmusával vált a reneszánsz építészet legtermékenyítőbb hatású mesterévé. (Forrás: Wikipédia http://hu.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vicenza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1679x1253 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter