D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_431_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Malom
B e s o r o l á s i   c í m : Malom
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szana Tamás "Száz év a magyar művészet történetéből" czimű munkájából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Mészöly
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1887
V I A F I d : 20445163
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 51. sz. (1900. deczember 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : album
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : malom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyópart
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mészöly Géza (1844-1887)
V I A F I d : 20445163
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mészöly Géza: Malom.
Szana Tamás "Száz év a magyar művészet történetéből" czimű munkájából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844. május 18. - Jobbágyi, 1887. november 12.) magyar festő. Malonyai Dezső, a Művészet folyóiratban megjelent cikkében részletesen leírja Mészöly Géza pályafutásának kezdetét.[1] Ligeti Antal, a képtár őre, 1867-ben felfigyelt egy fiatal fiúra, aki a múzeumban festők képeit másolgatta. Mészöly Géza ekkor már jogot tanult. Ligeti segítségével került ki Bécsbe, ahol az Akadémia növendéke lett, tanulmányait 1872-ben fejezte be. 1873-ban átköltözött Münchenbe, ahol saját műterme volt. 1882-ben Párizsban, majd 1885-től ismét Budapesten élt. Mészöly Géza tájképfestő volt, akinek munkássága főleg a Balatonhoz köthető. Előszeretettel festette a tájat, az ott élő embereket, halászkunyhókat. Képeit nagy gonddal és aprólékos kidolgozással alkotta. Művészete nagy hatással volt a későbbi tájfestőkre. Tavasztól őszig az országot járta, kitűnő vázlatokat rajzolt, amelyeket aztán műhelyében télen naturalista stílusban kidolgozott, vázlatai a plein air stílust előlegzik, a számos szabadban tett megfigyelés, élmény hangulata rávetül kész képeire is, ettől képei bensőséges hangulatúak. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Száz év a magyar művészet történetéből. Szana Tamásnak a magyar festészetről és szobrászat történetéről annyi adat szorgalmas összegyűjtésével és oly vonzón írt könyvét már ismertettük. Az ünnepek újra alkalmat nyújtanak rá, hogy a derék munkára, mely a magyar képzőművészet kísérleteit, úttörőit, majd fejlődését és egészséges erőben megindult virágzását rendszeres összefüggésben adja elő, most újra ráirányozzuk a figyelmet. Mert kiállításának dísze magában véve is alkalmas, hogy az olvasó asztal ékességeit emelje. Közel kétszáz illusztrácziója pedig megismertet művészi másolatokban a magyar festészet és szobrászat legjelesebb műveivel, s a legújabb időkig együtt kapjuk meg azokat. - Az Athenaeum-Társulat díszesen, de egyszersmind előkelő ízléssel állította ki az érdemes művet. Wlassics közoktatásügyi miniszter levélben üdvözölte az érdemes szerzőt a jól végzett, hasznos munkáért, mely először foglalta össze a magyar művészetek egy nevezetes korszakának küzdelmes történetét. A könyv ára 40 korona. Mutatványul közöljük az album képei közül a következőket. Munkácsy Mihálytól egy erőteljes kifejezésű életképet, a "Mosónők"-et, a kik a Tisza partján mosnak és szapulnak. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mosónők
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 746x1352 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter