D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0083.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : XII. századi kődombormű töredéke a pécsi bazilika altemplomából
B e s o r o l á s i   c í m : 12. századi kődombormű töredéke a pécsi bazilika altemplomából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pásztorok ajándékokat visznek, a keleti bölcsek hódolnak az újszülött Megváltónak és látogatást tesznek Heródesnél
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőfaragóipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 12. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pécsi székesegyház.
... Igen kivánatos, hogy a maga nemében, és régisége, nagysága és épsége tekintetében Magyarországon páratlan székes-egyház eredeti állapotába restauráltassék, azaz legalább a két régi lejárat újra megnyittassék; ez pedig annál inkább óhajtandó; mert annak falain oly domborműveknek része még megmaradt, melyek páratlanok hazánkban, sőt ily helyen másutt sem fordulnak elő. Legnagyobb becsük e reliefek typologiai jelentőségében áll, azaz oly előadásban, mely az ó-testamentom hason-mysticus értelmű jeleneteit összeköti ujtestamentomiakkal.
A középkorban erősen hitték, hogy az ujtestamentom eseményei nemcsak előre jósolva, hanem előkészitve (praeformata) voltak, hogy p. o. Jónásnak eltemettetése a czethalban Krisztusnak időzését a sírban, Jónásnak megszabadulása Krisztusnak feltámadását jelentette, mindkettőt előkészitette, előre jósolta. Innen támadt a szokás ily hasonértelmü két, sőt három eseményt egymás mellé ábrázolni, typologisálni; s igy lett a typologia a középkornak fő, egyházi rendszeres tudománya, valamint a laikusok fő, rendszeres tudománya a heraldika volt.
Ily typologicus összeállitást látunk a tévesen Péter sírjának nevezett, déli lejárásnak szabadon hagyott déli falrészén.
...
A második domborművet, mely az altemplomból a lépcsőházba vezető kapu fölött látható, ábránk adja, a lépcsőház északi oldalán szabadon maradt képének kis részével.
A későbbi durva boltozat a felső táblát egészen elfödi; meglehet, hogy azon vannak az alsó uj-testamentomi eseményeknek megfelelő ó-testamentomi jelenetek; az előbbiek a három keleti bölcsnek tisztelgése Krisztus gyermek előtt, másrészt pedig látogatásuk Herodesnél, kinek feje fölött a bölcsek csillaga jelenik meg; Herodes háta mögött áll három testőre, az egyik kardját tartja kezében. Ellenkező oldalon állanak a pásztorok kasban hozott ajándékaikkal, mellettök kecske és kutya; alattok több fej jelenik meg; sőt találtunk tovább balra töredéket, mely alkalmasint a szűznek látogatásához (sz. Erzsébetnél) tartozott. E töredéket a pécsi reáltanodában őrzik.
Egészbe véve a pécsi reliefek nem birnak művészi értékkel ugyan, hihetőleg csak gyengébb szobrászok jöttek hozzánk Clunyból; de érdekesek másrészt typologiai jelentésök miatt. Érdekesek továbbá, mert azokban az akkori magyar öltözetnek némely részeit látjuk: az egyik pásztornak szűk juhászbundája van vállán, és a három keleti bölcs a mai tót nemzetbeliekéhez igen hasonló uti-táskát hord pompás mustrás ruhája fölött; ellenben a pásztorok bocskora és alczombjának szalagkötése nem sajátságos tót vagy magyar; mert ilyennel a szegény osztálynál egész Európában e korban találkozunk. ... (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Pécs óvárosában található pécsi székesegyház (Pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyház, nevezik vártemplomnak, székesegyháznak, bazilikának is), melyet Szent István király idejében alapítottak, több évszázad stílusjegyeit hordozza magán. Legjelentősebb átalakítása Pollack Mihály nevéhez fűződik. A dóm külseje néhány vonásban klasszicista lett, de zömében a gót stílusjegyek uralkodnak. Az 1882-1891 közti újabb átépítés során nyerte el a mai formáját. Az építész Schmidt Frigyes volt, akinek az volt az elképzelése, hogy a templomot neoromán stílusúvá alakítsák vissza. A dóm az UNESCO által világörökségnek nyilvánított ókeresztény sírkamrák közvetlen közelében helyezkedik el. A pécsi székesegyház az első templom az országban, amely a további romlás megakadályozására légkondicionáló berendezést is kapott.
A székesegyház "basilica minor" rangra emelkedett, amikor 1990-ben II. János Pál pápa pécsi látogatása során ellátogatott az épületbe. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Pécsi bazilika és székesegyház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pécs, Szent Péter és Pál Székesegyház altemplomának lejárata, ahol a domborművek láthatóak
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Székesegyház középkori kőmaradványai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : XII. századi kődombormű töredéke a pécsi bazilika altemplomából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2720x2334 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella