D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0101b.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : Oszlopfő a gyulafehérvári székesegyházban
B e s o r o l á s i   c í m : Oszlopfő a gyulafehérvári székesegyházban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dombormű
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kőfaragás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kora középkor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...ábránk távlati rajzban egy pillérnek kapitael-részét mutatja, a nagyobb féloszlopnak kapitaelje össze van kötve díszei által a kisebb pilaster fejével. Itt nyakával mintegy összefűzött két madarat látunk, mely emlékeztet hasonló, két hatytyut ábrázoló székes-fehérvári domborműre (1.32. ábra). A gyula-fehérvári sokkal finomabb munka lévén, tanuskodik a szobrászatnak jelentékeny haladása mellett; de igen finom nem csak a madár, hanem a körüle fonódó venyige, sőt az egész kapitaelnek silhouettje is sokkal tetszőbb, mondhatnók kecsesebb a székes-fehérvárinál. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az oszlopfők faragványainak nagy része a mai ember számára nehezen értelmezhető. Gyakoriak az állat alakú faragványok, mellettük sokszor rejtélyes figurák tűnnek fel. Eredetük egészen Elő-Ázsiáig és Afrikáig követhető nyomon. Közvetlenül az antikvitásból is vettek át motívumokat. Amíg a kapukon Isten jelenlétét ábrázolták addig a templom belsejében bonyolult jelképrendszerrel mutatták be, hogy a sátán és a kísértés mindenütt jelen van. Ha a középkori hívő belépett a teplomba azonnal találkozott az oszlopfőkre faragott gonosszal. Az állatalakos oszlopfők különösen Franciaországban terjedtek el, a harcoló vagy csak egymásba gabalyodó figurák között időnként emberalakok is megjelennek. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Romanika
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Gyulafehérvári érseki székesegyház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyámkő a gyulafehérvári székesegyházban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Állatalakos oszlopfő (Milano - Sant'Ambrogio)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1364x956 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella