D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0106.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : A szepes-váralljai praepositurának temploma
B e s o r o l á s i   c í m : Szepes-váralljai praepositurának temploma
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szepesváralja
G e o N a m e s I d : 723519
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szepes-váralljai templom az 1776-ban történt püspökség alapítása óta székes-egyház...
Az átmeneti korból való ikertorony, a délen ahoz csatlakozó melléképülettel jelen tárgyalásunkhoz tartozik; mig a csúcsíves Zápolya-féle kápolna a XV-dik század végének szüleménye, arról tehát csak későbben szólhatunk.A nyugati régi homlokzatnak eredeti részét képezik a félkörrel zárt főkapu és a tornyoknak, valamint keskeny egyszerü, ugy kettős ablakai és az emeleteknek félköríves friessel ellátott párkányzatai. Későbbi hozzáadások az esetlen támak, a tornyok allján, a főkapu fölötti csúcsíves ablak, és minden, mi a tornyok négyege fölött látható, nevezetesen a czopfos attika, mely, mint a vidéknek Lengyelországból jött különczsége, igen gyakran fordul elő a szepesmegyei épitményeknél, sőt még Sárosba is elterjed.
A mostani épület ... három különféle korszakban emelt főrészből áll: a legrégibb a világosabb szinü, ennek keleti részét a XV. században lerombolták, és helyette tágas szentélyt épitettek; a század vége felé pedig Zápolya István, János királynak atyja, az igen csinos, dél felé fekvő kápolnát csatolta.
A legrégibb templom praepositura-templom volt; a praepositurát pedig, egész valószinüleg III. Béla alapította; tehát ennek emelése a magyar emlékszerü épitészek lendületének korába esnek. Egyébiránt e templom a tatárjárás alatt szenvedett, s ezt alkalmasint Mátyás prépost (1239-1258) restaurálta, még pedig a már nevezetesen fejlődött román stylben; sőt meglehet, hogy az első épület csakis szükségleti volt, és a mostaninak legrégibb részei egészen a tatárjárás után keletkeztek, mit a föpillérnek alkotása igen valószinüvé tesz. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Püspöki székesegyháza helyén 1140-ben már állott egy román templom. A jelenlegi kéttornyú Szent Márton bazilikát 1232-ben kezdték építeni és 1275-ig épült. 1382-ben a Corpus Christi kápolnával bővítették, de 1488 és 1493 között ezt a Zápolya kápolnával helyettesítették, itt láthatók a család síremlékei. A templomnak 15. századi freskói, táblaképei vannak. Károly Róbert megkoronázását ábrázoló freskója 14. századi. A székesegyházat 1873 és 1889 között barokk stílusban építették át. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szepeshely
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepeshely, román kori dóm ábrázolása 1880.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepeshely
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szepesváralja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1595x1575 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella