D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0059.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Benedekiek temploma Sopronyban
B e s o r o l á s i   c í m : Benedekiek temploma Sopronyban
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Storno
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1821-1907
V I A F I d : 55019245
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-06
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bencések
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korai gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sopron
G e o N a m e s I d : 3045190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benedekiek temploma Sopronyban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Eredetileg a minoriták temploma volt, és csak 1802-ben szállott át a benczés rendre. Régisége mellett tanuskodik, hogy 1340-ben itt tartottak provinciális gyülést. A hagyomány épitését pásztornak tulajdonitja, kinek kecskéje nagy kincset kapart fel, melyet a pásztor a ferencziek javára forditani kivánván, a várostól épitményei számára alkalmas tért kért. A tanács az ajánlatot tréfának vevén, válaszolt: "akár a főtérre is építhet"; de a pásztor, a monda szerint, épitkezését szerencsésen befejezte, és a kincs felfedezése okozóját, a kecskét, az egyháznak több helyén látjuk ábrázolva..
Azonban az épitkező nem pásztor, hanem hatalmas és gazdag férfi volt, mint ezt nemesi czímere, melynek paisképe a kecske, tanusitja..
1590-ik september 5-kén Magyarországnak nagy részében, Illyriumban és Austriában pusztitó földindulás dühöngött, melyben Sopronynak magasabb épületei közt templomunk is szenvedett. Még sokkal nagyobb kárt tett rajta az 1667-ik november 28-kán kiütött tűz. Ekkor leégett teteje, megkárosult a torony, s ennek harangjai elolvadtak. A templom tizenegy évig pusztán állott, mig azt a k. kamara segitségével kitatarozhatták. 1787-ben II. József a ferenczi rendet feloszlatta; a templom akkor a vármegyének adatott át, mely pénz- és levéltárát abban elhelyezte, későbben gyüléseit is itt tartotta..
A megye máshova áttevén székét, 1801-ben az épületeket eladni akarták; a ferenczieket költséghiány miatt nem birták visszahelyezni, s igy 1802-ben Ferencz király az egészet a benczéseknek adta át, kik itt először hat osztályu gymnasiumot alapitottak, mely 184 9-ben nyolcz osztályuvá lett, tizenhat tanárral. A templomban három koronázás történt,....
Van e templomban több előkelő családnak temetöhelye is, miről néhány, még meglevő czímertáblái tanuskodnak,... (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kecske-templom a soproni Fő tér déli oldalán áll. A ferences szerzetesek a város központjában először kolostorukat építették fel, majd 1280 körül szentmargitai faragott kőből emelték mellé templomukat, a magyar kora gótikus építészet egyik legkiemelkedőbb alkotását. Hajóboltozata és orgonakarzata a 15. század közepén épült; berendezése barokk.
A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt csarnoktemplom onnan kapta népies nevét, hogy az oldalához illesztett, 47 méter magas torony homlokzatát gótikus füzér és egy kecske díszíti. A kecske az építtető Geisel Henrik címerállata volt (Geisl németül kecskét jelent). Ábrázolása az épületen máshol is fellelhető, így az ezüst mezőben lépdelő kecskével díszített címeren, a karzat kecskét stilizáló konzoljain. A szájhagyomány külön történetet kreált a kecskék köré: eszerint a templom egy kecske által kikapart kincsből épült. Déli kapujának timpanonját 15. századi, gótikus köpenyeges Mária-szobor díszíti.
A soproni ferenceseket először egy 1280-as iratban említik - a templomot feltehetően az 1270-es években kezdték építeni. Először a hosszú, sokszög alaprajzú, boltozott és hatalmas mérműves ablakokkal díszített szentély készült el. Az 1300 körüli években országszerte elterjedt a francia eredetű kései klasszikus stílus; ebben az időben építették ki a templom hosszházát. Ugyanebben a periódusban épült a lettner. A hajó építése elhúzódott a 14. századig, boltozatát és tornyát pedig csak 1400 körül építették meg. A 13. század utáni nyugat-magyarországi épületek egyre erőteljesebb osztrák hatást mutatnak.
Geisel Henrik adományából 1379-1409 között építették ki a templom hosszházának pilléreit, boltozatát és a főtérre néző északi oldalához épített tornyát.
Ötször (1553, 1622, 1625, 1635, 1681) tartottak itt országgyűlést. Itt koronázták meg 1622-ben Gonzaga Eleonóra és 1681-ben Pfalz-Neuburgi Eleonóra királynét, 1625-ben pedig II. Ferdinánd királyt.
II. József császár 1787-ben feloszlatta a rendet. A templom ezután bő évtizedig használaton kívül állt, majd a bencések kapták meg.
2007 nyarán restaurálták. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kecske-templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sopron, Kecsketemplom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1739x2624 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella