D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0168.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Schomberg siremléke
B e s o r o l á s i   c í m : Schomberg siremléke
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pozsonyi Szent Márton dómból
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : márvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Schönberg (Schomberg) György (142?-1486)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Schomberg siremléke.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schomberg György volt a királyi cancelláriának jegyzője, az apostoli sz. szék protonotariusa, az esztergami érsek helyettese, az első infulás prépost és az istropoli akademiának titkára. 1466-ban a magyar korona visszaszerzésében járt el. 1476-ban, működése által, az egyház szentélye tetejéig felépült. 1479-ben Mátyás királynak követe volt Velenczében. Meghalt 1486-ik szept. 30-kán. E szerint sirköve még életében, 16 évvel halála előtt készült el...
Az alak elhelyezése egyszerü, imádságra összekulcsolt kezeiben könyvet tart; testét hosszu ruha födi, mely fölött capuciumával fejét is betakaró bő köpeny van vetve. A capucium fölött visel széles karimáju kalapot, cinguluma minden oldalán van 15 bojt. Jobbra az alak fölött látunk dobor paison ágaskodó griffet, balra pedumot és magas püspöki süvegre himzett karszéken ülő imádkozó nőt. A czímerpais és mitra fölött angyal áll; a két angyal közti mondaszalagou SALVE ... az egész egyszerü csúcsíves fülkébe van foglalva. A szobor életnagyságu, anyaga vörös márvány. Arczának kifejezése jámbor. Nevezetes, hogy a ruha, bár apró ránczos, a redők még sem szegletesek, hanem kerekdedek. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schönberg (Schomberg) György, pozsonyi prépost, megh. u. o. 1480 körül. Ezt a német származásu humanista tudóst Hunyadi Mátyást királyunk hivta meg hazánkban, titkárának fogadta és a nevezett prépostságot adományozta neki. S. vállvetve Vitéz János érsekprimással, érdemeket szerzett a pozsonyi egyetem megalapítása körül. Később elvesztette Mátyás kegyét, sőt a prépostságtól is megfosztatott. De azután ezt újra visszanyerte és Mátyás megbizásából több fontos diplomáciai küldetésben járt. A pozsonyi dóm sekrestyéjében szép emlékszobrot emeltek neki. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schomberg György pozsonyi prépost síremléke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schomberg György pozsonyi prépost síremléke
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Katolikus Lexikon: Schönberg György, Schomberg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 473x1174 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella