D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Ráday Gedeon, a nemzeti szinház igazgatója
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Ráday Gedeon, a nemzeti szinház igazgatója
A L K O T Ó 
S z e r e p : litográfus
B e s o r o l á s i   n é v : Rohn
U t ó n é v : Alajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1870
V I A F I d : 302411145
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 2. sz. (1855. január 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Államigazgatás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ráday Gedeon (1806-1873)
V I A F I d : 269561960
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Ráday Gedeon, a nemzeti szinház igazgatója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ö igazgatása éveit ne­vezhetjük bátran színházunk aranykorának. A nemzeti színészet ügye közérdekűvé lett, nemzeti dráma és zeneköltészetünk szokat­lan gyors kifejlődéssel tökéletesült, dráma és opera nemes versenyt futott egy­mással az igazgató által buzdítva; ugy hogy szín­házunk előadásai művészeti tökélyre nézve a világ bármelly színpadával veteked­tek.
Meglátszott ez a közön­ségen is, mert a színház soha sem panaszkodott jövedelem-hiányról , s igen gyakran szűk volt a ház a látogatók tömegének. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. január 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ráday Gedeon, gróf
(Pest, 1806. jún. 23. - Bp., 1873. júl. 12.): reformpolitikus, Gedeon (1745 - 1801) unokája. Előbb otthon, majd Pozsonyban tanult, jogi tanulmányait 1823-ban Pesten fejezte be. Az 1825 - 27-i ogy.-en távol levő atyja követe; Széchenyi István hatására kezdett politikával foglalkozni. Mint a Pest vm.-i ellenzék egyik vezérét, Lovassy László és társai ügyében mondott egyik közgyűlési beszédéért hűtlenségi perbe fogták, ennek ellenére a vm. mégis megválasztotta az 1839-i ogy.-re követévé, de mint perben állót az ogy.-en való megjelenéstől eltiltották. Pest vm. e sérelmét követe, Szentkirályi Móric röviddel az ogy. megnyitása után bejelentette; az így támadt ~-ügy a diéta munkáját hosszasan gátolta. Végül is ~ lemondott, perét, pedig az 1840 tavaszán hirdetett amnesztia szüntette meg. 1842-ben tagja lett a Kossuth Lajos által alapított Orsz. Iparegyesület választmányának, majd 1843-ban Pest vm. ismét ogy.-i követévé választotta, és ezúttal meg is jelent az ogy.-en, amely rábízta a Nemzeti Színház főintendánsi székét. 1847-ben Kossuth Pest vm. i követté választásán munkálkodott; ő maga a főrendi táblán az ellenzék soraiban szerepelt az utolsó rendi ogy.-en. 1848-ban h. főlovászmester, Nógrád vm. főispánja. 1849-ben Haynau haditörvényszéke kétévi várfogságra ítélte, de néhány hónap után kegyelmet kapott. 1854-től ismét a Nemzeti Színház ig.-ja. Tagja volt az 1861. évi ogy. főrendiházának is. 1867-ben a jász-kunok főkapitánya lett. A dunamelléki ref. egyházkerületnek főgondnoka volt. Anyagi tönkrejutása miatt 1870-ben a közszerepléstől visszavonult; értékes családi könyvtárát a pesti ref. főiskolának adta el. Pest vm. közgyűlésein mondott beszédeit (1836 - 37) Kossuth ismertette a Törvényhatósági Tudósításokban (újabban kiadta Barta István, Kossuth Lajos Összes munkái, VI., Bp., 1966). 1861. jún. 3-án mondott ogy.-i beszéde br. Vay Béla és gr. Csáky Tivadar beszédével együttesen jelent meg (Pest, 1861). - Irod. Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történetéből 1823 - 1848 (II., Pest., 1868); l. gy.: id. gr. R. G. (Reform, 1873). (Forrás: Életrajzi lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Színházművészeti Lexikon: Ráday Gedeon gr.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ifj. Ráday Gedeon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1389x2196 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella